Verkiezingsprogramma

Verkiezingsprogramma OPZ 2018 - 2022

“Als ik door mijn dorp fiets overvalt me regelmatig een onverwacht geluksgevoel. Terwijl ik het strand oploop voel ik me thuis en ervaar ik een trots die niet zozeer over mij gaat maar voortkomt uit het besef onderdeel te zijn van dit geweldige dorp.”

Op 21 maart 2018 vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats.

En er staat wat op het spel! Meer dan ooit staat ons mooie dorp op een kruispunt. We staan voor een keuze die van grote invloed zal zijn op de toekomst van Zandvoort en al die verschillende eigenwijze Zandvoorters. Niet alleen voor de komende vier jaar maar voor een veel langere periode. Omdat we NU de kans nog hebben dingen te veranderen. Verandert er niets en modderen we voort, dan rukt Amsterdam Beach op. De ambtelijke samenwerking met Haarlem mag niet leiden tot een bestuurlijke fusie, Zandvoort blijft zelfstandig.

Natuurlijk gaan verkiezingen ook om welke partij wint of verliest, maar het gaat ook om de vraag wat voor ‘DORP’ willen we zijn. Van wie Zandvoort is, waarom en wat we willen veranderen. OPZ wil Zandvoort behouden omdat het hier fijn wonen en werken is ! Iedere Zandvoorter voelt zich trots bij het horen van een lofzang over Zandvoort en Zandvoort laat bij bezoekers een blijvende indruk achter omdat het een mooie , prettige en een eigenzinnige badplaats is.

Joop Berendsen
Lijsttrekker OPZ

Programma downloaden
oude_watertoren
1 Maatschappij en Zorg
OPZ richt zich op een doelgerichte aanpak van maatschappelijke problemen en gaat voor praktische oplossingen met extra aandacht voor de positie van inwoners die het moeilijk hebben. Staat voor een warme sociale omgeving met gemakkelijk te bereiken voorzieningen en streeft naar kwaliteit en maatwerk.

2 Wonen en Leefomgeving
OPZ werkt aan een duurzame leefomgeving waarin gezondheid, welzijn, veiligheid, bedrijvigheid en natuur optimaal worden gediend.

3 Onderwijs, Cultuur en Sport
OPZ heeft aandacht voor individuele ontwikkeling en vorming waarbij bewegen belangrijk is.

4 Bereikbaarheid, Toerisme en Economie
OPZ zorgt voor een evenwichtige ontwikkeling van onze aantrekkelijke bad- en woonplaats die op alle mogelijke manieren, met openbaar vervoer, per fiets en auto, goed bereikbaar is.

5 Ruimtelijke inrichting en vernieuwing
OPZ behoudt het dorpskarakter met een kwalitatief hoogwaardige ontwikkeling van de Entree Zandvoort, het Badhuisplein en opnieuw het Watertorenplein met een evenwichtig parkeerbeleid voor bewoners en bezoekers.

6 Bestuur en Gemeentelijke Dienstverlening
OPZ kiest voor een betrouwbare gemeentelijke overheid. Gaat uit van de kracht en de zelfstandigheid van de burger en faciliteert daarbij lokale voorzieningen en initiatieven.

7 Veiligheid en Handhaving
OPZ onderkent dat een veranderende samenleving vraagt om een adequate aanpak met een verhoging van de veiligheid voor bewoners en bezoekers met het op peil houden c.q. brengen van politie -, brandweer – en ambulance zorg.

8 Financiën
OPZ wil de gemeentelijke financiën op orde houden. De lokale belastingen mogen de komende jaren met maximaal de inflatiecorrectie aangepast worden. Als de voorgenomen belastingherziening bij de rijksoverheid tot een lagere rijksbijdrage aan gemeenten zou leiden, mag dat niet leiden tot een onevenredige verhoging van de gemeentelijke belastingen. Retributies zijn kostendekkend.

Speerpunt 1: Maatschappij en Zorg

Algemeen

Het Rijk decentraliseert steeds meer zaken waardoor de rol van de gemeente op veel beleidsterreinen, en zeker als het gaat om het sociale domein, steeds belangrijker wordt.

OPZ staat voor een beleid waarbij de mens centraal staat. Bewoners worden betrokken bij overheidsbeslissingen en worden gestimuleerd actief deel te nemen aan het maatschappelijk leven en zelfontwikkeling wordt bevorderd. Minder validen en gehandicapten hebben recht op een zo zelfstandig mogelijke leefwijze en moeten waar mogelijk aan alle aspecten van het maatschappelijk leven kunnen deelnemen.

WMO en mantelzorg

De Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) is er om mensen die hulp nodig hebben zo veel mogelijk zelfstandig thuis te laten wonen o.a. door huishoudelijke hulp, woningaanpassingen en vervoer. Wie hierbij zorg en ondersteuning nodig heeft kan contact op nemen met de gemeente via het Wmo-loket of het sociaal wijkteam bij Pluspunt. De hulp kan geleverd worden in de vorm van een persoonsgebonden budget of als zorg in natura. In het laatste geval regelt de gemeente de hulp. Maar ook mantelzorgers kunnen een beroep doen op de WMO.

OPZ verwacht van de gemeente een actiever beleid om informatie te verstrekken en de burgers ook zelf te benaderen als bekend is dat hulp noodzakelijk is.

OPZ wil versnippering van gezondheids- en ouderenzorg vermijden en bereiken dat basiszorg waar mogelijk gemakkelijk toegankelijk en betaalbaar wordt aangeboden.

OPZ wil een lokale, kleinschalige, toegankelijke en klantvriendelijke vorm van gezondheidszorg en een continu bezette huisartsenpost, annex apotheek in Zandvoort in plaats van in Haarlem.

OPZ heeft veel respect voor de vele vrijwilligers en mantelzorgers, die soms dagelijks in actie komen om hun medemens te helpen. Hun inzet zal OPZ waar mogelijk ondersteunen.

Inkomensvoorzieningen en werkgelegenheid

inwoners van Zandvoort moeten kunnen rekenen op een aanvaardbaar minimum inkomen waarbij de Gemeente Zandvoort een actief beleid voert om burgers met een uitkering aan een baan te helpen.
Ouderenbeleid

Uiteraard staat OPZ een goed en doordacht ouderenbeleid voor. Vooral vanwege de steeds groter wordende groep ouderen, wil OPZ concrete aandacht voor onze senioren. Zelfstandig wonen als dat mogelijk is maar adequate huisvesting en zorg waar noodzakelijk, ook indien een van de partners extra zorg nodig heeft. Valpreventie zou hierbij een speerpunt moeten vormen aangezien jaarlijks veel ouderen als gevolg van een val overlijden of extra zorg behoeven.

Beleid op Middengroepen

Ook inwoners tussen 25 en 50 vragen om specifieke aandacht bijvoorbeeld bij kinderopvang, extra educatie bij kinderen maar ook om bijvoorbeeld vereenzaming te voorkomen. Deze laatste, vaak
vergeten groep, verdient extra aandacht.

Jongeren

OPZ ziet graag een samenleving waar jongeren actief aan deelnemen met een leefklimaat waarin ontwikkeling en opvoeding van jongeren zo optimaal mogelijk is.
OPZ maakt zich sterk voor een goed doordacht jongerenbeleid, waarin jongeren zich herkennen en waarin een duidelijke professionele visie op jongerenproblematiek doorklinkt. Zo zal OPZ zich inzetten voor de realisatie van huisvesting voor starters op de woningmarkt.

Zorg

Speerpunten OPZ :
1. De gemeente moet geld reserveren om zorgtekorten te kunnen opvangen.
2. Het is onverantwoord dat de gemeente er van uitgaat dat waar zorg verdwijnt, mensen dat zelf
wel kunnen oplossen en de verantwoordelijkheid voor die zorg bij familie en andere mantelzorgers neerlegt. Vaak kan dat niet en dit mag geen onuitvoerbare taak worden. Het gaat toch al vaak om kwetsbare groepen.
3. Een goed sociaal beleid hoort thuis in deze maatschappij.
4. Gemeente Zandvoort draagt zorg voor een kwantitatieve en kwalitatieve zorg op elk vlak.
5. Bijzondere aandacht voor senioren en hun directe leefomgeving.
6. Met extra inzet en oplettendheid voorkomen dat burgers in een sociaal isolement terecht
komen.
7. Zorgverleners moeten hun diensten volgens afspraak uitvoeren.
8. Zorg moet waar mogelijk verleend worden door professionals en de zorgkosten moeten
betaalbaar blijven.

Algemeen

Door maatschappelijke ontwikkelingen komen er steeds meer kleine huishoudens van een of twee personen. Hier moet bij bouwplannen meer rekening mee worden gehouden.

Aangezien er in Zandvoort relatief veel ouderen wonen, is het nodig in de toenemende vraag naar seniorenwoningen – met name in de huursector – te kunnen voorzien. OPZ wil bevorderen dat ouderen, ook bij verminderde fysieke mogelijkheden, zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen. Door samenwerking tussen Gemeente, woningbouwcorporaties en huurdersorganisaties kunnen woningen optimaal worden afgestemd op de wensen en de behoeften van aanstaande bewoners. Door de vaak afnemende mobiliteit van ouderen is het behoud van seniorenwoningen in de directe nabijheid van winkel- en zorgcentra van groot belang.

Huisvesting van jongeren (starters), die ons dorp nu vaak moeten verlaten omdat het voor hen te duur is of simpelweg omdat er geen mogelijkheden zijn, moet gestimuleerd worden. OPZ heeft in 2016 het initiatief genomen het budget voor “startersleningen“ opnieuw beschikbaar te maken en zal dit blijven volgen. Naast nieuwbouw op het Corodex terrein moet er blijvend aandacht zijn voor vrijwillige doorstroming. Het project “Passend wonen“ wordt voortgezet.

Jaarlijks worden er nieuwe prestatieafspraken met De Key overeengekomen, het is van belang deze kritisch te blijven volgen. Daarnaast is het noodzakelijk duidelijkheid te verkrijgen over de rol van De Key in Zandvoort voor de komende jaren.

Wat moet er gebeuren :
1. De komende jaren komen er extra woningen bij m.n. voor de midden inkomens.
2. Om speculatie op de woningmarkt tegen te gaan onderzoekt Zandvoort, in samenwerking
met de regio, de mogelijkheid van een woonplicht.
3. Er worden geen sociale huurwoningen meer verkocht.
4. De Key gaat zich inspannen om met huurders te kijken of woningen nog passend zijn bij
leeftijd, inkomen of gezinssamenstelling en versoepelen mogelijkheden om te ruilen. Dwang
is daarbij uitgesloten.
5. Het budget “Startersleningen“ blijft op niveau beschikbaar.

Milieubeleid en duurzaamheid

OPZ wil verder uitvoering geven aan nationale milieuplannen en aanvullend lokale initiatieven stimuleren. Dit door o.a. toepassing van zonne-energie binnen de gemeente te intensiveren. Er zijn al veel gemeentelijke gebouwen voorzien van zonnepanelen. Het is zaak inwoners en bedrijven te stimuleren om zonnepanelen aan te schaffen.

OPZ vindt voorts dat duurzame energieopwekking en het energieneutraal maken van bestaande woningen en energietransitie moet worden gestimuleerd. Bij nieuwbouw van woningen en bedrijfsgebouwen is de norm, energieneutraal en gasvrij.

Wat moet er gebeuren :
1. Ontwikkelen van lokaal milieubeleid. Zandvoort zal hiertoe actief beleid ontwikkelen op het gebied van duurzame energie, in het kader van energie- en klimaatbeleid.
2. De gemeente ondersteunt bewoners, huurders en eigenaren, met het verduurzamen van hun woningen en bedrijfspanden, onder meer door het instellen van een onafhankelijk informatiepunt.
3. Met De Key afspreken hun woningen energiearm of energieneutraal te maken.

Met een sterke groei van windenergie op zee reduceert Nederland snel en efficiënt de uitstoot van CO2. Met windenergie op zee kan aan een substantieel deel van de Nederlandse energievraag worden voldaan. Helaas heeft de Nederlandse regering daarbij gekozen voor windmolenparken dicht onder de kust in plaats van voor “IJmuiden Ver“

OPZ zal binnen de mogelijkheden die Zandvoort heeft er alles aan doen om het aanzicht van de horizon van de gemeente Zandvoort niet verder te ‘vervuilen’

Beheer en onderhoud van de openbare ruimte.

Belangrijk is een integrale aanpak van de leefbaarheid. Iedereen, jong en oud met of zonder beperking moet gebruik kunnen maken van een vriendelijke leef- en woonomgeving ( onderhoud trottoirs, bomen op trottoirs, gangbare bestrating e.d.) zodat onveilige situaties worden opgeheven. Dat geldt ook voor fietspaden en het handhaven van de 30km/u limiet in wijken.

OPZ wil niet bezuinigen op het schoon, heel en veilig houden van de leefomgeving. De gemeente biedt ruimte aan duurzame innovatie en vervult hierin een stimulerende rol.

Wat moet er gebeuren :
1. Doelmatig beheer en onderhoud van de gemeentelijke wegen, straten en riolering (wettelijke eisen, bereikbaarheid, veiligheid, comfortniveau)
2. Openbare ruimte en straten zijn schoon, op drukke (zon)dagen worden prullenbakken in het centrum en boulevards meermaals geleegd om zwerfvuil te voorkomen
3. Overlast voorkomen: toestaan wat kan, handhaven wat moet
4. Meer groen in Zandvoort, bomen terug in het straatbeeld, openbaar groen van meer
kwaliteit
5. Verbeteren van de kwaliteit van de woonomgeving (openbare ruimte)
6. Kostenbesparende afvalinzameling met behoud van het huidige serviceniveau
Uiteindelijk gaat het mensen er om, in een goede gezondheid ergens prettig te wonen.

Afvalinzameling

Afvalinzameling is in beweging. Als gevolg van beschikbaarheid van nieuwe technieken is een discussie over het wel of niet scheiden aan de bron actueel. Een heroverweging ten aanzien van recentelijk getroffen maatregelen lijkt ons op zijn plaats. Door de wijziging van afvalinzameling en de toepassing van de grofvuilregeling dreigt er op diverse plaatsen in Zandvoort nu verloedering; dit moet worden tegengegaan door strakkere handhaving.

Wat moet er gebeuren :
1. Centrale afvalcontainers worden ondergronds geplaatst.
2. Vervuiling wordt bij de bron aangepakt.
3. Scheiden van afval verdient blijvend aandacht.

Rioolbeheer

Als gevolg van klimaatverandering is er extra aandacht nodig voor ons rioleringsstelsel om “water op straat” als gevolg van de naar verwachting vaker voorkomende hevige regenbuien te beperken.

Damherten

Besluiten over de gewenste omvang van de hertenpopulatie worden elders genomen (daar gaat Zandvoort niet over). Gezien de aanwezigheid van herten in het dorp vindt OPZ het wel nodig om nog duidelijker te waarschuwen voor het risico op ongelukken in het verkeer. Het leidt n.l. nog te vaak tot schade en erger voor zowel mens als dier.

Onderwijs

Onze aandachtsvelden voor dit thema blijven :
1. Kleinschalig basisonderwijs van hoge kwaliteit
2. Aandacht voor individuele ontwikkeling en vorming
3. Voortgezet onderwijs in Zandvoort behouden
4. Verbeteren van kansen voor kinderen met een (dreigende) leerachterstand
5. Terugdringen van het aantal leerlingen dat school verzuimt of voortijdig school verlaat.

Het is van belang ook aan volwassenen onderwijsfaciliteiten te bieden waardoor hun kansen op een arbeidsplaats vergroot worden.

Openbare bibliotheek

Het nut van een openbare bibliotheek staat wat ons betreft niet ter discussie maar OPZ wil, ook omdat op andere fronten behoorlijk is bezuinigd, het kostenniveau van de bibliotheek bezien en nagaan welke slagen er op het gebied van efficiency en effectiviteit gemaakt kunnen worden.

Kunst en cultuur

Jammer genoeg heeft men te weinig aandacht besteed aan het behoud van monumentale of beeldbepalende panden in Zandvoort. Nog geen enkel gebied heeft de status van beschermd dorpsgezicht. OPZ wil zich nadrukkelijk inzetten voor het behoud van ons cultuurhistorisch erfgoed.
Wij zijn voorstander van culturele initiatieven en evenementen die Zandvoort aantrekkelijk maken en bereid deze te ondersteunen met een (start)subsidie. Ook steunen wij initiatieven op het gebied van muziekonderwijs op basisscholen en het Wim Gertenbach College.

Burgerinitiatieven en/of vrijwilligerswerk

Het is goed dat inwoners van Zandvoort initiatieven ontplooien om ons dorp, de wijk of buurt beter leefbaar te maken. Zij verdienen daarbij onze steun om te zorgen dat dit soort initiatieven niet vroegtijdig sneuvelen. Dit bijvoorbeeld omdat zij tegen een muur van bureaucratie aanlopen of onvoldoende gehoord worden.

Vrijwilligers vormen de kurk waarop de samenleving drijft. OPZ spreekt dan ook grote waardering uit voor al die mensen die zich belangeloos inzetten en organisaties die daartoe bijdragen kunnen blijvend op de steun van OPZ rekenen.

Sport en recreatie

Sport levert een bijdrage aan het voorkomen van ziekten en overgewicht en biedt de kans voor mensen om elkaar te ontmoeten. Sport draagt bij aan een gezonde maatschappij of het nu amateursport is of topsport.

Sport en recreatie zijn voor de meeste Nederlanders belangrijke vormen van vrijetijdsbesteding en bovendien onmisbaar voor sociale contacten. Het hebben van voldoende lichaamsbeweging is van belang voor de lichamelijke en geestelijke vorming van jong en oud en dient gestimuleerd te worden door de kwaliteit van sportaccommodaties in Zandvoort op een niveau te houden dan wel te brengen.

Zandvoort biedt de mogelijkheid tot beoefening van durf watersport.

OPZ wil daarnaast speciale aandacht voor gehandicapten- en ouderensport opdat zij langer vitaal blijven. Bovendien is er een groeiende groep oudere recreanten en dat stelt nieuwe eisen aan het voorzieningenniveau. De gemeente moet hiervoor extra geld beschikbaar stellen maar ook om kinderen uit gezinnen met een gering inkomen in verenigingsverband te laten sporten.

Bereikbaarheid

De bereikbaarheid van Zandvoort voor zowel bewoners als toeristen is een probleem. OPZ wil extra inzet op samenwerking in regionaal verband om deze problemen te lijf te gaan waarbij een duidelijke visie ontwikkeld moet worden naar de toekomst. Oplossingen als ondertunneling van wegdelen door Haarlem en een lightrail van Haarlem / Zandvoort naar de regio Amsterdam en Hoofddorp / Schiphol dienen niet op voorhand op grond van alleen het kostenaspect afgeschoten te worden.

OPZ wil, mede in verband met de bereikbaarheid van Nieuw Noord, een onderzoek naar de mogelijkheid van de “Zandhopper“; een lokale busdienst die de wijken van Zandvoort onderling verbindt en aansluit op (regionale) bus- en spoorverbindingen.

Andere initiatieven die leiden tot een beter Openbaar Vervoer worden gestimuleerd.

De verkeersveiligheid, met name voor kwetsbare groepen wordt bevorderd door snelheidsmatigende inrichting van wegen. De noodzakelijke toegankelijkheid van wijken voor politie, ambulance en brandweer staan verticale belemmeringen ons inziens niet toe; geen ”hobbels” en ”bobbels” maar horizontale / visuele belemmeringen zoals verspringing van de weg-as en dergelijke. Aandacht voor goed begaanbare trottoirs ook voor minder validen en gehandicapten.

Parkeren

Zandvoort is een gastvrije badplaats, met toerisme en recreatie als economische motor. De gastvrije uitstraling dient ook in het parkeerbeleid tot uitdrukking te komen..

Parkeertarieven dienen op een acceptabel niveau te liggen die passen bij een gastvrij Zandvoort. Het lage tarief voor winterparkeren blijft gehandhaafd.

OPZ staat in delen van Zandvoort met hoge parkeerdruk een parkeerregime voor met parkeermeters inclusief ontheffingen (vergunning in diverse categorieën) om bewoners en ondernemers te faciliteren. Ervaringen hebben geleerd dat maatregelen in de ene wijk kunnen leiden tot problemen in aangrenzende wijken.

Het is niet verstandig om overal parkeermeters te plaatsen. Parkeren in het oude dorp blijft, middels een bewonersregime, voorbehouden aan de bewoners zelf.

Uitwerking van beleid vindt nadrukkelijk plaats in overleg met bewoners uit alle wijken.
Beleid ontwikkelen ten aanzien van de LDC parkeergarage. Die is nu verliesgevend en het ziet er niet naar uit dat daar spoedig verandering in komt. Verkoop is een mogelijkheid maar er kunnen inkomsten worden gegenereerd door een betere benutting o.a. door ondernemers met een verblijfsaccommodatie die gevestigd zijn in het centrum aan te moedigen parkeervergunningen aan te schaffen voor parkeren in het LDC.

Extra aandacht is er voor bebording ten aanzien van parkeermogelijkheden. Deze dienen uitgevoerd te worden in vier talen; Nederlands, Duits, Engels en Frans dan wel met duidelijke pictogrammen.
Aandacht is er ook voor het “fietsparkeren“ met goede faciliteiten, zoals bij het NS station en op andere plaatsen met veel bezoekers. Dit met een mogelijkheid tot het opladen van accu’s van elektrische fietsen.

Economisch beleid

OPZ beschouwt de Metropool Regio Amsterdam (MRA) als de motor van economische groei en innovatie in dit deel van Nederland en als een internationaal knooppunt van productie, handel, toerisme, onderzoek, kennis en informatie. Door de regionale samenwerking is het mogelijk om gezamenlijk de uitdagingen van de toekomst aan te gaan. “Amsterdam heeft de regio nodig en de regio Amsterdam”.

De samenwerking binnen de MRA blijft van belang voor Zandvoort. Samen komen we verder en samen staan we sterker. Maar binnen de samenwerking bewaken we onze eigen identiteit; de identiteit van ZANDVOORT AAN ZEE.

Het huidige college is er in vier jaar niet in geslaagd om te komen met een economisch plan voor geheel Zandvoort. OPZ acht het opstellen en uitvoeren van een dergelijk plan, waarvan de Toeristische Visie onderdeel uitmaakt, van groot belang. In de Toeristische Visie dient ook het belang van de bewoners meegewogen te worden.

OPZ maakt zich grote zorgen over de winkelleegstand. Veel winkeliers in ons dorp hebben hun deuren moeten sluiten vanwege de economische crisis. Leegstand is achteruitgang. Wij vinden dat er alles aan gedaan moet worden om deze leegstand tegen te gaan. De gemeente zal actief met de vastgoedeigenaren een beleid moeten voeren om al het vastgoed een bestemming en bezetting te geven. Dat kan ook tijdelijke verhuur zijn.

Het verdient aanbeveling hierbij ook aandacht te besteden aan het uiterlijk ( onderhoud ) van winkel- en horecapanden. De gemeente dient hierop toe te zien en indien nodig maatregelen te treffen.
In het economisch plan wordt extra aandacht besteed aan de ontwikkeling van middenstand en horeca in Nieuw Noord. Zo juicht OPZ het plan toe van ondernemers op het winkelplein Celsiusstraat / Flemingstraat, om daar een tweewekelijkse markt te gaan organiseren en wellicht ook andere activiteiten.

Recreatie en toerisme

OPZ is voorstander van kwalitatief hoogwaardig verblijfstoerisme waarbij bezoekers Zandvoort benutten om er meerdere dagen te verblijven en Zandvoort te beschouwen als uitvalsbasis, om het vele moois dat Zandvoort en de regio biedt te bezoeken.

Ook het creëren van congresaccommodatie, al dan niet in samenhang met de verdere ontwikkeling rond het circuit dient aangemoedigd te worden. Hiermee wordt de verbinding tussen circuit en centrum versterkt. Het Casino blijft behouden voor Zandvoort.

OPZ onderkent de opkomst van Airbnb als een groeiend probleem. Meer en meer worden woningen onttrokken aan het woningbestand, een ontwikkeling die in Amsterdam inmiddels heeft geleid tot het nemen van maatregelen. De gemeente dient om wildgroei te voorkomen op korte termijn te komen met maatregelen waarbij dezelfde beperkingen gelden als in Amsterdam.

De toeristische promotie en marketing wordt verder geprofessionaliseerd

Circuit

OPZ is voorstander van de terugkeer van de F1 en accepteert daarbij een uitbreiding van het aantal zogenoemde UBO-dagen, dagen waarbij wegens uitzonderlijke bedrijfsomstandigheden veel geluid mag worden geproduceerd. Maar er dient voorkomen te worden dat er ook buiten de toegestane racedagen langdurig lawaai wordt gemaakt. Ook hier is een goede balans tussen bewoners- en bedrijfsbelangen nodig. Een terugkeer van de F1 vindt plaats zonder extra financiële lasten voor de Zandvoortse burger.

Algemeen

Zandvoort is een plaats met een woon- en toeristische functie. Die belangen kunnen strijdig zijn en
moeten dan met elkaar in balans worden gebracht. OPZ kiest voor een evenwichtige belangenafweging waarbij recht wordt gedaan aan ieders belang.

Bestemmingsplannen

Bestemmingsplannen worden tijdig en in goed overleg met bewoners herzien, waarbij cultuurhistorische belangen zwaar worden gewogen, vanuit het besef dat niet alles wat kan ook mag. Overbodige regels worden geschrapt en zowel bewoners als gemeente respecteren de bestemmingsplannen. Er wordt actief gehandhaafd op zaken die niet zijn toegestaan.

Met betrekking tot het bedrijventerrein Nieuw Noord wordt geconstateerd dat een jarenlang gebrek aan handhaving heeft geleid tot misstanden. Daarom moet serieus worden nagegaan in hoeverre de bestaande situatie met bedrijven en woningen in het nieuwe bestemmingsplan kan worden gelegaliseerd dan wel via een uitsterfbeleid of anderszins kan worden gereguleerd.

Stedelijke vernieuwing / Ontwikkeling ruimtelijke projecten

De ruimtelijke inrichting dient te voldoen aan de structuurvisie en vastgestelde beleidsnota’s waarbij grondexploitaties van ruimtelijke projecten minimaal sluitend zijn.

Projecten worden voortvarend ter hand genomen waarbij afspraken en overeengekomen protocollen, ook ten aanzien van anterieure overeenkomsten (waarbij geregeld wordt dat alle toekomstige kosten voor infrastructuur als aanleg wegen / riolering / openbare verlichting etc. moeten worden betaald), worden gerespecteerd.

Algemeen

De OPZ wil een sterk, energiek en daadkrachtig gemeentebestuur met een efficiënte en effectieve bestuurlijke en ambtelijke organisatie waarbij integriteit en voorbeeldgedrag sleutelbegrippen vormen.
Als gevolg van deelname aan de Gemeenteraadsverkiezingen van een groot aantal partijen ligt versnippering van het zetelaantal op de loer. OPZ ziet constructieve samenwerking tussen partijen als noodzaak om die daadkracht te kunnen bewerkstelligen. Een raadsprogramma op hoofdlijnen met sterke wethouders die inhoud geven aan het begrip dualisme in plaats van een collegeprogramma waar geen ruimte is voor inbreng van oppositiepartijen.

Het gemeentebestuur en haar ambtelijke organisatie staat voor een en klantvriendelijke en oplossingsgerichte benadering met veel mogelijkheden voor inwoners voor participatie en inspraak. Hierdoor kunnen veel (juridische) geschillen voorkomen worden. Er vindt periodiek overleg plaats vanuit de gemeente met actieve belangenorganisaties, zowel van burgers als van ondernemers.

Minder regels Meer service

Bureaucratie wordt aangepakt en uitgebannen. Dit betekent o.a. een klantgerichte aanpak, heldere informatievoorziening, procesvereenvoudiging en dus kortere doorlooptijden. Versimpelen van regelgeving (alleen regelen wat moet), professionalisering, adequaat toezicht, effectief handhaven en het indammen van de regelreflex vormen in onze visie even zo vele verbeterpunten.
Digitalisering, is goed maar er moet te allen tijde een papieren alternatief blijven om ook die burgers die om welke reden dan ook de digitaliseringslag missen van dienst te blijven.

Intergemeentelijke samenwerking

Het grote aantal taken dat is overgeheveld van Rijk naar gemeente is oorzaak van het feit, dat kleine gemeenten deze taken niet meer zelfstandig kunnen verrichten. In dat opzicht was aan ambtelijke samenwerking met Haarlem niet te ontkomen om daarmee de kwaliteit van dienstverlening op te voeren, de continuïteit van de bedrijfsvoering te waarborgen en te verbeteren en tegelijk de efficiëntie te verhogen.

OPZ kiest er duidelijk voor dat Zandvoort zelfstandig blijft.
Communicatie (Een DORP van, voor en door Zandvoorters)

Zandvoorters weten het beste wat er nodig is in hun buurt. Het gemeentebestuur moet veel meer samen met burgers en ondernemers gaan werken. Door gebruik te maken van al die ideeën en ervaringen en door in veel eerder stadium de burgers en ondernemers als gelijkwaardig partner te zien en in te schakelen. Oplossingen worden nog te veel vanachter het bureau bedacht.

Dat schreeuwt om een sterke cultuuromslag in het gemeentebestuur. Waar de afgelopen jaren de invloed van burgers op beleid is beperkt vindt OPZ dat de positie van inwoners juist moet worden versterkt. Hoe dat vorm moet krijgen, moet worden bedacht en uitgewerkt met de Zandvoorters samen. Wij willen naar een cultuur waarin de politiek, bijvoorbeeld door een raadsprogramma, de hoofdlijnen uitzet en doelstellingen op verschillende terreinen bepaalt. Samen met de inwoners en de raad wordt uitgewerkt hoe we die doelen gaan bereiken.

Wat moet er gebeuren :
1. In plaats van bewoners en ondernemers over plannen te informeren gaat de gemeente plannen voortaan samen met bewoners en ondernemers maken.
2. Elke wijk kan voor het realiseren van buurtinitiatieven met voldoende draagvlak een budget aanvragen. Daarnaast komt er een maatschappelijk innovatiefonds voor initiatieven van bewoners, bewonersorganisaties en sociaal ondernemers.
3. Zandvoorters moeten hun bestuur zelf kunnen controleren. Daarom wordt open data de norm bij de gemeente.
4. Alle voorstellen die aan de gemeenteraad worden voorgelegd krijgen een participatieparagraaf, waarin verslag wordt gedaan op welke wijze de bewoners, bedrijven en organisaties betrokken zijn geweest bij (de ambtelijke) voorbereiding.

Openbare orde en veiligheid

OPZ staat voor een veilige woon- en leefomgeving alsmede een omgeving waar het plezierig en veilig uitgaan, recreëren en vertoeven is. OPZ wil de prioriteiten voor onze gemeente nog beter afstemmen op de behoefte en daar waar nodig strakker handhaven.

Zonder handhaving is regelgeving zinloos. Dat geldt zeker ten aanzien van veiligheid. Daarom wil OPZ handhaving van de wetten, regels en voorschriften intensiveren. Om die reden vinden wij dat de politiepost, zeker in de zomermaanden 24 / 7 bemand moet zijn. Omdat de aanrijtijden vaak worden overschreden willen wij een ambulance uitrukpost in Zandvoort.

Horeca

De getroffen maatregelen, zoals een goed overleg tussen bewoners en exploitanten, een vroegtijdig signaleren van mogelijke problemen en een goede onderlinge communicatie tussen exploitanten, in het Centrum hebben bewezen goed te werken, dit dient gecontinueerd te worden.

Buurtbemiddeling

Ter bevordering van de leefbaarheid wordt bij verstoorde burenrelaties succesvol gebruik gemaakt van Buurtbemiddeling door speciaal daarvoor opgeleide vrijwilligers. OPZ wil dit beleid verder ondersteunen en voortzetten.

Regionale brandweer

De samenwerking tussen gemeente en de VRK dient verder geoptimaliseerd en de beoogde efficiencywinst gerealiseerd te worden. OPZ zal met het oog op de Zandvoortse belangen de ontwikkelingen oplettend blijven volgen.

Algemeen

De laatste jaren is, mede door de bemoeinissen van OPZ, de financiële huishouding van Zandvoort weer op orde gebracht. Dit dient zo te blijven.

De overschotten op de jaarlijks resultatenrekening zijn de laatste jaren voor een groot deel afkomstig uit het sociale domein. Juist daar waar de meest kwetsbare groeperingen uit onze samenleving worden getroffen. Steeds meer wordt uitgegaan van de zelfredzaamheid van mensen die van speciale zorg of hulpverlening afhankelijk zijn. Dit ondanks het feit dat mensen voor hulpverlening steeds vaker een beroep op vrijwilligers en mantelzorgers moeten doen. Die veronderstelde zelfredzaamheid is er vaak niet en dus lijkt dit uitgangspunt alleen op kostenbesparingen gericht en niet op het bieden van de voldoende kwalitatieve zorg. Het beschikbare geld voor het sociale domein, inclusief eventuele overschotten, dient ook beschikbaar te blijven voor het sociale domein en niet terug te vloeien naar de algemene middelen
.
Gemeentelijke belastingen en retributies

Onduidelijk is nog hoe de te verwachten maatregelen van het rijk bij het verschuiven van het innen van belastingen zullen uitwerken. Voor OPZ betekent dit echter dat het niet zo kan zijn dat geringe lastenverlagingen vanuit de rijksbelastingen kunnen leiden tot forsere lokale lastenverhogingen.

OPZ gaat bij de lokale belastingen uit van gelijkblijvend niveau van de belastingen (excl. Retributies) tenzij geen andere mogelijkheden voor handen zijn om de (meerjaren) begroting structureel sluitend te houden / krijgen. Indien er sprake is van een tijdelijke verhoging wordt, zodra de omstandigheden dat toelaten de verhoging weer verminderd of komt in zijn geheel te vervallen.

De retributies (reinigingsheffingen, rioolheffing, begraafplaatsrechten, leges e.d.) dienen kostendekkend te zijn, dus niet hoger dan nodig is.

Ook in een tijd van economisch voorspoed wordt er gelet op beheersing van de kosten.