Verkiezingsprogramma

Verkiezingsprogramma OPZ 2014 - 2018

Als lokale partij is OPZ niet gebonden aan een landelijk verkiezingsprogramma en daarom bij uitstek geschikt om lokale belangen te behartigen, die direct invloed hebben op uw leefomgeving.

OPZ zet zich in voor de belangen van alle inwoners van Zandvoort met speciale aandacht voor het ouderenbeleid. Dus voor jong en oud. Voor burger en ondernemer. De samenstelling van de bevolking verandert sterk. Zeker in Zandvoort. Het aandeel bewoners van 50 jaar en ouder is hier nu al 46% en stijgt met stip! Individualisering en de slechter wordende financiële positie van ouderen drijft hen in veel gevallen in een isolement. OPZ tracht dit te voorkomen door de daarop gerichte activiteiten voldoende te subsidiëren.

De inwoners van Zandvoort hebben behoefte aan –en recht op– een betrouwbaar gemeentebestuur en betrouwbare politici. Bestuurders en politici die zeggen wat ze doen en doen wat ze zeggen. Met de steun (en stem) van de kiezers wil OPZ dit waarmaken.
OPZ streeft een grotere openheid en transparantie van bestuur na. Er wordt voor en over mensen beslist, maar nog te weinig in samenspraak met degenen die het aangaat. OPZ stelt zich ten doel hierin verandering te brengen door het openbaar bestuur en de ambtelijke organisatie de resultaten van inspraak en klachten nog meer serieus te doen nemen.

OPZ wil inspelen op de maatschappelijke veranderingen. De samenleving verandert: van één die zich kenmerkte door een hoge mate van sociale samenhang en solidariteit in één waarin het individu en eigenbelang centraal staan. Criminaliteit wordt harder en neemt toe. Het is onveiliger op straat en het werk van politie en hulpverleners wordt steeds moeilijker. Ondanks beloften en geld van opeenvolgende regeringen is er nog steeds niet voldoende blauw op straat. Een punt dat bij OPZ hoog op de agenda staat.

Programma downloaden
oude_watertoren
Programma 1: Maatschappij en Zorg, zie pagina 4 – 7
• Het ontwikkelen van een optimaal sociaal leefklimaat gericht op het welbevinden van de inwoners en het garanderen van een aanvaardbaar bestaansniveau
• De positie van inwoners, die het moeilijk hebben, versterken en verbeteren

Programma 2: Wonen en Leefomgeving, zie pagina 7 – 8
• De zorg voor een duurzame inrichting van de leefomgeving inclusief het onderhoud van het openbaar gebied, alsmede de zorg voor de volkshuisvesting
• De groenvoorzieningen op peil houden en zo mogelijk uitbreiden
• Een digitaal meldpunt instellen voor het melden van gebreken in de openbare ruimte met verplichte terugkoppeling (een soort gemeentelijke ombudsman)
• Een volkshuisvestingsbeleid voeren, dat is gericht op doorstroming en remmen van verkoop huurwoningen

Programma 3: Onderwijs, Cultuur en Sport, zie pagina 9 – 10
• Het bevorderen van persoonlijk welzijn en ontwikkeling
• Het Zandvoorts Museum behouden en zo mogelijk doen beheren in samenspraak en –werking met cultuurhistorische verenigingen
• Het Theater De Krocht behouden en deels renoveren

Programma 4: Toerisme en Economie, zie pagina 10 – 13
• Het scheppen van optimale condities voor een jaarrond badplaats en zorgen voor een evenwichtige ontwikkeling als bad- en woonplaats
• Een goede bereikbaarheid via openbaar vervoer blijven garanderen en verbeteren door integraal regionaal netwerkbeheer
• Geen windmolenpark aan de horizon van Zandvoort
• Een ruimhartig ondernemersbeleid voeren en faciliteren, hetgeen tot uitdrukking komt door een (veel) betere plaats van Zandvoort op de MKB-ranglijst 2014/2015
• De buslijnen 80 en 81 op elkaar aansluiten bij het busstation en Nieuw Noord goed bereikbaar houden
• Een evenwichtig parkeerbeleid creëren voor toeristen en bewoners
• Het verblijfstoerisme bevorderen als dé motor voor een meer weersonafhankelijke toeristische ontwikkeling

Programma 5: Ruimtelijke inrichting en vernieuwing, zie pagina 13 – 14
• De historische en beeldbepalende gebouwen beschermen en monumentenbeleid van de nodige middelen voorzien
• Het dorpskarakter behouden en meer aandacht besteden aan het cultureel erfgoed
• De ‘Entree Zandvoort’ van station naar zee realiseren in samenwerking met de Provincie Noord-Holland
• Faciliteren dat de watertoren door projectontwikkelaars wordt vervangen door een nieuwe toren in de vorm van de toren van vóór of na 1945
• Nieuwbouw (Badhuisplein, Palacegebied, etc.) ontwikkelen naar de maatstaven van de omgeving en de te hanteren parkeernorm
• Het Gasthuisplein herinrichten, zoals reeds in 2007 is besloten
• Op delen van het bedrijventerrein waar de vestiging van hinder veroorzakende bedrijven is verboden, dienstwoningen toestaan, alsmede een voor beide partijen aanvaardbare oplossing vinden voor illegaal gevestigde woningen en/of bedrijven

Programma 6: Bestuur en Gemeentelijke Dienstverlening, zie pagina 14 – 16
• De gemeentelijke overheid verder omvormen tot een klant- en servicegerichte organisatie, zodat conflicten tussen burgers en gemeente zoveel mogelijk worden vermeden.

Programma 7: Recht, Veiligheid en Handhaving, zie pagina 16 – 17
• Het verhogen van de objectieve en subjectieve veiligheid van bewoners en bezoekers en het verbeteren van de gemeentelijke juridische kwaliteitszorg en risicobeheersing
• De voorzieningen van de brandweer op een aanvaardbaar peil houden i.v.m. onze geïsoleerde ligging
• Overlast voorkomen en zorgen voor méér veiligheid op straat

Programma 8: Financiële middelen, zie pagina 17 – 18
• De begroting ombuigen ten gunste van Wmo-taken en subsidies voor verenigingen en instellingen
• De gemeentelijke belastingen jaarlijks niet meer verhogen dan met de inflatiecorrectie. Alleen indien specifieke zwaarwegende redenen van beleid aanwezig zijn, zoals dekking voor nieuw beleid, of grote onvoorziene tegenvallers, kunnen indien onontkoombaar de belastingen, naast de verhoging met de inflatiecorrectie, extra worden verhoogd.
• De retributies dienen niet hoger dan kostendekkend te zijn (reinigingsheffingen, rioolheffing,
begraafplaatsrechten en leges) NB: Een uitgebreide verklaring van onze speerpunten vindt u terug in de acht “programma’s”, waarin de bestuurlijke taken van de gemeente Zandvoort zijn ondergebracht. Hierna treft u deze programma’s aan, vergezeld van onze mening daarover en voorgenomen invulling daarvan.

Algemeen
Wij willen belanghebbenden meer betrekken bij overheidsbeslissingen en daarom het actief deelnemen aan het maatschappelijk leven en zelfontwikkeling bevorderen. Centraal in de visie van OPZ op welzijnsbeleid staat het bevorderen van de coördinatie en samenwerking tussen zorg- en welzijnsinstellingen. Het werk van de welzijnszorg is onmisbaar in de Zandvoortse samenleving. OPZ heeft veel respect voor de vele vrijwilligers en mantelzorgers, die soms dagelijks in actie komen om hun medemens te helpen. Hun inzet zal OPZ waar mogelijk ondersteunen.

Op het gebied van Sociale Zaken is OPZ vóór een respectvol beleid dat tot uitdrukking komt in een nog klantgerichter benadering en uitvoering. Bijvoorbeeld door een ruimhartig en actief kwijtscheldingsbeleid van gemeentelijke belastingen en een goede opvang bij sociale noodgevallen onder jong en oud. Aangezien het Rijk steeds meer zaken decentraliseert wordt de rol van de gemeente bij het verlenen van bijstand, het arbeidsmarktbeleid, de maatschappelijke zorg en andere beleidsterreinen steeds belangrijker. OPZ wil duidelijke voorlichting (bijvoorbeeld met actief bezoek door consulenten aan de doelgroepen) zodat de mogelijkheden, die de bijzondere bijstand biedt, ook echt worden benut. OPZ wil versnippering van gezondheids- en ouderenzorg vermijden en bereiken dat basiszorg waar mogelijk gemakkelijk toegankelijk en betaalbaar wordt aangeboden.

OPZ wil een lokale, kleinschalige, toegankelijke en klantgerichte vorm van gezondheidszorg en een tijdens het hoogseizoen bezette huisartsenpost op de rotonde, alsmede een dienstdoende apotheek in Zandvoort in plaats van in Haarlem.
Minder validen en gehandicapten hebben recht op een zo zelfstandig mogelijke leefwijze en moeten waar mogelijk aan alle aspecten van het maatschappelijk leven kunnen deelnemen. Huisvesting en toegankelijkheid van openbare gebouwen alsmede de bereikbaarheid van het strand en andere openbare voorzieningen moeten daarop worden afgestemd. Het aanpassen van woningen en woonomgeving en het toegankelijk maken van openbare gebouwen verdient prioriteit.

Inkomensvoorzieningen en werkgelegenheid
Onze aandachtsvelden voor dit thema zijn:
• Het garanderen van een aanvaardbaar bestaansminimum voor inwoners van Zandvoort
• Kansen op een baan vergroten voor burgers met een uitkering

Het jaar 2014 zal in belangrijke mate in het teken staan van de voorbereidingen op het van kracht worden van de Participatiewet per 1 januari 2015. Deze wet zal de integrale regels voor de onderkant van de arbeidsmarkt gaan omvatten. OPZ zal ervoor waken, dat deze regels op een dusdanige manier zullen worden toegepast, dat de belangen van de mensen in onze samenleving zo goed mogelijk zullen worden beschermd.

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
Onze aandachtsvelden voor dit thema zijn:
• Een algemeen toegankelijk aanbod van basisvoorzieningen, afgestemd op de vraag
• Verhogen kwaliteit van dienstverlening en betere toegang bieden tot de beschikbare voorzieningen
• Deelname aan de samenleving van jeugd en bevorderen van een leefklimaat waarin ontwikkeling en opvoeding van jongeren optimaal mogelijk is

Het jaar 2014 zal in het teken staan van de voorbereiding op de grote decentralisaties binnen het sociaal domein. Onderdeel hiervan is de overheveling van taken uit de AWBZ naar de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Volgens plan zal dit per 1 januari 2015 van kracht moeten worden zodat in 2014 een ingrijpende wetswijziging wordt voorzien. Gemeenten dienen zich op deze wetswijziging en de nieuwe taken voor te bereiden. Ook de gemeente Zandvoort zal zich in 2014 moeten voorbereiden op de nieuwe taken binnen de Wmo. Uitdaging en groot risico wordt gevormd door de omvangrijke en stijgende vraag naar maatschappelijke ondersteuning en de daaraan verbonden voorzieningen en het gelijktijdig krimpende budget. Voor wat betreft de nieuwe taken heeft de rijksoverheid aangekondigd, dat er met de decentralisatie van taken een forse “efficiencykorting” zal worden toegepast. Bij de voorbereiding voor de nieuwe taken staat de vraag daarom centraal, welke slimme oplossingen bedacht kunnen worden om met minder budget meer resultaat te bereiken. OPZ zal zich ervoor inzetten de vereiste taken onverminderd ten uitvoer te brengen. Zie voor dit onderwerp ook Programma 8: Financiële middelen.

Ouderenbeleid
Uiteraard staat OPZ, als Ouderen Partij Zandvoort, een goed en doordacht ouderenbeleid voor. Vooral vanwege de steeds groter wordende groep ouderen, wil OPZ meer concrete aandacht voor onze senioren. Wij denken dan aan de volgende onderwerpen:

Welzijn
• Een preventief ouderenbeleid, zodat senioren langer gezond blijven
• De behoeften van senioren in kaart brengen en het beleid daarop aanpassen
• Aandacht voor de leefbaarheid en sociale veiligheid in wijken, buurten en het centrum
• Realisatie van één loket voor informatie en advies over wonen, zorg en welzijn.

Wonen
• Zorg voor voldoende levensloopbestendige woningen voor ouderen, met een evenwichtige verdeling over de gehele gemeente Zandvoort
• Het recht van iedereen met meer zorgbehoefte op woonruimte in de eigen omgeving
• Aangepaste moderne woonzorgcentra, op goede locatie, voor senioren met een AWBZ indicatie

Inkomen
• Door bestandskoppeling met de Belastingdienst, de 65-plussers met lage inkomens actief benaderen
• Aanvragers en gebruikers van Wmo-voorzieningen actief wijzen op de mogelijkheden van inkomensondersteuning
• Het verstrekken van bijzondere bijstand voor aanschaf van duurzame gebruiksgoederen

Zorg
• Het beschikbaar stellen van kwalitatieve, betaalbare en toegankelijke zorg, voor een ieder die daar recht op heeft
• Zorgen dat ouderen die recht hebben op huishoudelijke hulp, die ook daadwerkelijk krijgen

Mobiliteit
• Een goede en betaalbare verbinding via openbaar vervoer handhaven vanaf Nieuw Noord naar het centrum en vice versa, ook in de avonduren
• Goed onderhouden bestrating met op- en afritten voor scootmobiel, rolstoel of rollator
• Strenge controle op fietsen op het trottoir, zodat zeker ouderen daar veilig zijn

Sociaal cultureel en jongerenwerk
Het evalueren van de nota “De Jeugd binnenboord”, gepland voor 2013, is opgeschoven naar 2014, zowel door het maken van de noodzakelijke keuzes in de beleidsagenda, als met het oog op de overdracht van Jeugdzorg per 2015. In 2014 zal volop ingezet moeten worden op de voorbereidingen van de gedecentraliseerde van taken die per 1 januari 2015 naar de gemeente overkomen. OPZ zal zich niet alleen inzetten voor een goed ouderenbeleid, maar ook voor een adequaat en goed jongerenbeleid.

Kinderopvang
Onze aandachtsvelden voor dit thema zijn:
• Het stimuleren van tussen- en naschoolse opvang
• Versterken van de financiële basis voor peuterspeelzaalwerk

Het project voorschoolse educatie voor alle kinderen met een (risico op) taalontwikkelingsachterstand wil OPZ continueren. Vroegtijdige interventie blijkt cruciaal om grote problemen later in de schoolloopbaan te voorkomen. Kinderopvangvoorzieningen dienen opgenomen te zijn in het landelijk register en moeten daarmee voldoen aan landelijke kwaliteitseisen. Het kwaliteitsbeleid wordt uitgevoerd door middel van het opdracht verlenen tot inspecties en het daarop zo nodig uitoefenen van handhavingsacties.

Om de kwaliteit van de voor- en vroegschoolse educatie (VVE) nog beter te kunnen borgen zullen er beleidsregels worden opgesteld en zal er extra aandacht zijn voor de doorloop van VVE- activiteiten van de peuterspeelzalen naar de groepen 1 en 2 van het lager onderwijs. Hiertoe zal OPZ de vinger aan de pols houden.

Jeugdzorg
De decentralisatie van de jeugdzorg van Rijk en Provincie naar gemeenten, die in 2015 gerealiseerd moet zijn, vereist in 2014 flinke voorbereidingen. Daarbij gaat het om de inhoudelijke en financiële uitwerking van de beleidsnotitie Jeugdzorg (lokale, regionale en bovenregionale invulling) die in het eerste kwartaal van 2014 in de gemeenteraad wordt vastgesteld. Gezien de complexiteit van het huidige zorgstelsel moet rekening worden gehouden met een relatief beleidsarme overgang in 2015, maar ook voor dit thema zal OPZ de vinger aan de pols houden.

Maatschappelijke opvang en huiselijk geweld
In de loop van 2014 zal duidelijk worden of het Rijk de centrumgemeente constructie (waarbij Haarlem verantwoordelijk is voor de beleidsvorming en uitvoering in afstemming met de regiogemeenten) voor de Maatschappelijke Opvang, Vrouwenopvang en Huiselijk Geweld, vanaf 2015 continueert. Indien dit niet het geval is, is nog niet duidelijk wat daarvan de implicaties zullen zijn, maar dan zal OPZ streven naar andere adequate oplossingen.
In 2014 wordt als onderdeel van de overdracht van Jeugdzorg, het Advies en Meldpunt Kindermishandeling ondergebracht bij het Steunpunt Huiselijk Geweld Kennemerland. Ook deze overdracht zal OPZ met een waakzaam oog blijven volgen en bijsturen waar nodig is.

Volksgezondheid en openbare gezondheidszorg
Onze aandachtsvelden voor dit thema zijn:
• Het bevorderen van de volksgezondheid en het voorkomen en beperken van de gevolgen van ziekten
• Lokale, kleinschalige, toegankelijke en klantgerichte vorm van gezondheidszorg bieden met een tijdens het hoogseizoen bezette huisartsenpost annex apotheek in Zandvoort

OPZ acht het van belang, dat gedurende het hoogseizoen een huisartsenpost annex EHBO-post aanwezig is in gebouw De Rotonde en ons streven is erop gericht dat zo te houden.
Het bevorderen van een gezonde leefstijl vraagt om een meerjarenaanpak en dit is in een nota Lokaal Gezondheidsbeleid vastgelegd. Onverminderd worden leefstijlinterventies voor jongeren en ouderen voortgezet. Leidraad hiervoor is de preventienota “Kiezen voor Gezond Leven” van het ministerie van VWS, waarin speerpunten voor gemeentelijk beleid zijn benoemd. OPZ wil deze aanpak voortzetten.

Algemeen
Door maatschappelijke ontwikkelingen komen er steeds meer kleine huishoudens van een of twee personen. Bovendien dient men bij de bouw van wooneenheden terdege rekening te houden met, al naar gelang het ouder worden, zich wijzigende leefomstandigheden van senioren. Door de vaak afnemende mobiliteit van ouderen is de realisering van seniorenwoningen in de directe nabijheid van winkel- en zorgcentra van groot belang.

Aangezien er in Zandvoort relatief veel ouderen wonen, is het nodig in de toenemende vraag naar seniorenwoningen met name in de huursector te kunnen voorzien. OPZ wil bevorderen dat ouderen, ook bij verminderde fysieke mogelijkheden, zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen. Door samenwerking met woningbouwcorporaties en aanstaande huurders en kopers, kunnen woningen optimaal worden afgestemd op de wensen en de behoeften van aanstaande bewoners. Ook voor ouderen met een koopwoning of koopflat is het mogelijk om een huurwoning van Woonstichting De Key te betrekken als zij, om welke reden dan ook, niet langer in hun koopwoning kunnen blijven wonen.

Ter stimulering van de huisvesting voor startende jongeren, die ons dorp nu vaak moeten verlaten omdat het voor hen te duur is of simpelweg omdat er geen mogelijkheden zijn, denken wij aan het volgende. Omdat de mogelijkheden voor nieuwbouw van sociale woningen in Zandvoort beperkt zijn, willen wij de doorstroming bevorderen. Bijvoorbeeld door op aantrekkelijke locaties in of nabij centra zoals in het LDC, woningen voor ouderen te realiseren. Woningen die ouderen verlaten komen dan vrij en kunnen geschikt worden gemaakt voor starters.

In samenwerking met een fractielid van OPZ is het project ‘Passend Wonen’ opgezet. Dit project is een vervolg op het ‘Leven Lang Thuis Plan’, dat is stopgezet door Woonstichting De Key. De bedoeling van beide projecten is identiek, namelijk om huurders van De Key in Zandvoort, die niet passend wonen, de mogelijkheid te bieden om te verhuizen naar een wel passende woning. En wel voor dezelfde huurprijs, want een hogere huurprijs was de grootste belemmering, die doorstroming tegenhield. Hierbij kan ook gedacht worden aan een verhuispremie, die in het verleden de nodige doorstroming heeft bevorderd. OPZ zal nauwgezet volgen hoe dit project verloopt en bevorderen, dat deze mogelijkheid wordt gecontinueerd.

Beheer en onderhoud van de openbare ruimte
Onze aandachtsvelden voor dit thema zijn:
• Doelmatig beheer en onderhoud van de gemeentelijke wegen, straten en riolering (wettelijke eisen, bereikbaarheid, veiligheid, comfortniveau)
• Openbare ruimte en straten zijn schoon, op drukke (zon)dagen worden prullenbakken in het centrum en boulevards meermaals geleegd om zwerfvuil te voorkomen
• Overlast voorkomen: toestaan wat kan, handhaven wat moet
• Meer groen in Zandvoort, bomen terug in het straatbeeld, openbaar groen van meer kwaliteit
• Verbeteren van de kwaliteit van de woonomgeving (openbare ruimte) en uitlopers van groengebied rond Zandvoort in de dorpsbebouwing behouden en beschermen
• Kostenbesparende afvalinzameling met behoud van het huidige serviceniveau

Openbaar groen
Groen is beeldbepalend. Daarom willen wij veel groen in Zandvoort. Veel herinrichtingsprojecten en weinig openbaar groen vereisen het stellen van duidelijke kaders op basis van een zorgvuldige afweging tussen woon- en natuurbelangen.
Wij denken aan een herplantingsplicht: voor elke gekapte boom een nieuwe boom terugplanten. En waar bomen de afgelopen decennia uit het straatbeeld zijn verdwenen wil OPZ die weer terug. Vaak bleek het zogenoemde ecologisch lint een excuus om weinig of geen onderhoud te plegen. Daarom willen wij openbaar groen van hogere kwaliteit.

Afvalinzameling
Eind 2013 is de grofvuilregeling verder gewijzigd. Inwoners kunnen op afroep grofvuil laten weghalen of dit zelf naar de milieustraat brengen. Naar verwachting zullen hiermee de verwerkingskosten nog meer dalen. Echter, op diverse plaatsen in Zandvoort dreigt nu verloedering, want er wordt het grofvuil toch rond woningen en wooncomplexen buiten gezet. Dit moet dan toch worden verwijderd en daaraan zijn extra kosten verbonden. OPZ betwijfelt of de nieuwe regeling werkt, alles meegerekend kosten worden bespaard en het belang van de inwoners wordt gediend. Een heroverweging lijkt ons ten minste op zijn plaats!

Rioolbeheer
Klimaatverandering vergt nieuwe investeringen in ons rioleringsstelsel. Nodig om “water op straat” als gevolg van de naar verwachting vaker voorkomende hevige regenbuien te beperken. Extra kosten die gemeenten moeten maken, mogen als gevolg van nieuwe wetgeving deels aan de burger worden doorberekend. Dit zal onvermijdelijk tot een hogere “rioolheffing” leiden. OPZ zal ervoor waken dat dergelijke verhogingen binnen de perken blijven.

Milieubeleid en -beheer
OPZ wil verder uitvoering geven aan de Stimuleringsregeling Lokale Klimaatinitiatieven 2009-2013 (SLOK) met de volgende aandachtspunten:
• Natuur- en milieueducatie voor basisscholen en inwoners
• Energiebesparende maatregelen toepassen op gemeentelijke gebouwen en infrastructuur
• Toepassen van duurzaam bouwen (GPR gebouw)
• Energievisies ontwikkelen op basis van duurzaam energiebeleid
• Integraal adviseren op ruimtelijke ontwikkelingen en bestemmingsplannen
• Het lidmaatschap van het Algemeen Bestuur van KIMO continueren

Duurzame energie
De toepassing van zonneenergie binnen de gemeente intensiveren. Naast plaatsing van zonnepanelen op gemeentelijke gebouwen burgers en bedrijven stimuleren om zonnepanelen aan te schaffen.

Natuurbrug(gen)
In 2013 is een belangrijk deel van de uitvoering van het civieltechnisch deel over de Zandvoortselaan gereed gekomen en zal men in het plantseizoen 2014 nog bezig zijn met de afronding van de landschappelijke inrichting van de terreinen.
In 2013 werden ook voorbereidingen getroffen met Prorail over de aanleg van de natuurbrug over de spoorbaan. Beter nog met een tunnel onder de spoorbaan door en wel ter bescherming van het duinlandschap. De huidige planning gaat uit van een start van de bouw in 2014. De financiering van de aanleg en het beheer is rond en daarin zijn geen gelden van onze gemeente betrokken. OPZ wil dat ook zo houden.

Volkshuisvesting
Onze aandachtsvelden voor dit thema zijn:
• Het behouden van cultuurhistorische waarden
• Het bevorderen van een doelmatige en rechtvaardige verdeling van de beschikbare woningen en een woningvoorraad die kwantitatief en kwalitatief (duurzaam) op peil is
• Het realiseren van levensloopbestendige woningen (ouderen zo lang mogelijk zelfstandig laten wonen)
• Het met voorrang creëren van woonruimte voor jongeren en starters uit Zandvoort
• Het oplossen van het huisvestingsprobleem voor jongeren;

Woonvisie Zandvoort tot 2015
In 2013 werden nieuwe prestatieafspraken met De Key overeengekomen. De uitvoering daarvan loopt door in 2014 en 2015. Het accent in deze afspraken ligt niet genoeg op het bevorderen van doorstroming en het remmen van de verkoop van huurwoningen. OPZ wil dat alsnog aanpassen.
In 2012 is een Regionaal Actie Programma Wonen (RAP) 2012-2015 opgesteld in samenwerking met de Provincie en regiogemeenten IJmond en Zuid-Kennemerland. In 2014 worden diverse acties uitgevoerd. In 2013 werd begonnen met de voorbereiding van de RAP voor de jaren 2016 tot 2020 en in 2014 wordt dit proces verder ter hand genomen. De woonvisie loopt tot en met 2015 en moet derhalve geactualiseerd worden in 2015. De inmiddels gemaakte prestatieafspraken hebben ook een looptijd tot en met 2015, dus in 2015 te werken aan nieuwe prestatieafspraken. Daarmee krijgen de RAP, de Woonvisie en de prestatieafspraken een gelijke looptijd van 2016 tot en met 2020.

De mogelijkheid bestaat dat een nieuwe Huisvestingswet door de rijksoverheid zal worden vastgesteld. Tevens zal in 2014 meer duidelijkheid komen over de gewijzigde relatie tussen gemeenten en corporaties. Deze is gebaseerd op meer sturing vanuit gemeenten. OPZ zal deze ontwikkelingen op de voet blijven volgen en waar nodig bijsturen.

Onderwijs
Onze aandachtsvelden voor dit thema zijn:
• Kleinschalig basisonderwijs van hoge kwaliteit
• Aandacht voor individuele ontwikkeling en vorming
• Voortgezet onderwijs in Zandvoort behouden
• Verbeteren van kansen voor kinderen met een (dreigende) leerachterstand
• Terugdringen van het aantal leerlingen dat school verzuimt of voortijdig school verlaat.

OPZ is vóór het behouden van kleinschalige scholen. Binnen grotere scholengemeenschappen moet de nadruk liggen op onderwijs aan kleinere groepen. OPZ wil veel aandacht voor individuele ontwikkeling en vorming. Schoolsporten en schoolzwemmen moeten blijven.
Ook aan volwassenen onderwijsfaciliteiten bieden. Zo kan de gemeente hun kansen op een arbeidsplaats vergroten. Wij zijn een groot voorstander van ICT-onderwijs (werken met de computer) tegen betaalbare prijzen. Zeker voor ouderen en minder draagkrachtigen.

Openbare bibliotheek
Sinds 1 januari 2013 is bibliotheek Duinrand opgegaan in de bibliotheek Zuid-Kennemerland. Hiermee heeft de bibliotheek duidelijk een slag op het gebied van efficiency en effectiviteit gemaakt. Echter, OPZ vindt het desondanks totaal benodigde budget van bijna zes ton buiten proportie voor de grootte van onze gemeente. Het lijkt ons nodig hierop te bezuinigen in deze crisistijden. Door een dergelijke maatregel kunnen andere (culturele) verenigingen, die zich gedwongen zagen naar elders te vertrekken na hun vertrek uit het Gemeenschapshuis, opnieuw een kans geboden worden. Zie ook het onderwerp LDC op pagina 15.

Kunst en cultuur
Onze aandachtsvelden voor dit thema zijn:
• Culturele initiatieven ondersteunen met een startsubsidie
• De aantrekkelijkheid van het Zandvoorts Museum met name voor de schoolgaande jeugd, inwoners en toeristen vergroten door het bevorderen van de samenwerking tussen (historische) verenigingen en de inzet van vrijwilligers een win-win situatie bereiken m.b.t. kennis en behoud van ons cultureel erfgoed
• Subsidies verstrekken aan de Stichting Classic Concerts, de Stichting Jazz in Zandvoort, de Korendag,het Nieuwjaarsconcert en ten behoeve van andere evenementen die Zandvoort aantrekkelijk maken
• Muziekonderwijs op basisscholen en het Gertenbachcollege steunen
• Het achterstallig onderhoud aan Theater De Krocht aanpakken en het interieur deels renoveren

Cultuurhistorisch erfgoed
Sommige straten en pleinen zien wij als sfeer- en beeldbepalend voor Zandvoort. De panden langs deze straten en pleinen bezitten kenmerken, die hen bestempelen tot beeldbepalende bebouwing. OPZ wil dat deze sfeer- en beeldbepalende bebouwing behouden en beschermen. Hiermee dient echter zorgvuldig te worden omgegaan. Het betreft immers in veel gevallen particulier eigendom, waarbij een ‘aanwijzing’ een inbreuk kan betekenen op de eigendomsrechten. Het is daarom van belang, dat enerzijds nauwkeurig wordt bepaald wat aan een pand beeldbepalend is (meestal de gevel) en alleen dat wordt ‘aangewezen’ en anderzijds de eigenaar wordt geïnformeerd en wordt betrokken bij het in stand houden van de beeldbepalende elementen. Verbetering van de panden via subsidies lijkt vooralsnog niet mogelijk. Onderzocht dient te worden of er andere methoden zijn, die tot hetzelfde resultaat leiden.

In het verleden zijn veel panden benoemd tot gemeentelijk monument, terwijl in feite het belang van deze benoeming het beeldbepalende karakter was. Herijking van deze monumenten om te komen tot een juiste afweging van belangen zou volgens ons op zijn plaats zijn. Een dergelijke herijking zou veel bureaucratische rompslomp en kosten voor zowel de gemeente als de eigenaar voorkomen, terwijl het doel toch gehandhaafd blijft.

OPZ is van mening dat het belang van beeldbepalende gebouwen en historische locaties voor het toerisme in Zandvoort, zoals beschreven in de Beleidsnota Cultuurhistorie, bepalend moet zijn bij de te maken beleidskeuzes. Bij het herzien van bestemmingsplannen dienen cultuurhistorische belangen zwaarder te worden gewogen.

Burgerinitiatieven en/of vrijwilligerswerk
Steeds meer mensen voelen zich aangetrokken tot laagdrempelig vrijwilligerswerk en laten zich minder dan ooit vangen in traditionele organisatiekaders. Zij nemen zelf het initiatief iets te organiseren voor hun buurt, wijk of dorp. Sommigen noemen het vrijwilligerswerk, anderen spreken van bewonersinitiatieven en weer anderen van zelforganisaties. De verschillende vormen van inzet van burgers lopen steeds meer door elkaar heen en zijn niet altijd duidelijk meer te onderscheiden. Dat is niet erg. Al deze kleinschalige initiatieven dragen in grote mate bij aan de leefbaarheid en geven veelal een nieuwe impuls aan het vrijwilligerswerk.

Helaas blijken veel van dit soort initiatieven in de praktijk vroegtijdig te sneuvelen. Bijvoorbeeld omdat zij tegen een muur van bureaucratie aanlopen of onvoldoende ondersteuning krijgen. Daarom vindt OPZ het belangrijk dat er ook voor kleinschalige vrijwilligersinitiatieven (financiële) ondersteuning mogelijk zijn.

Sport en recreatie
Onze aandachtsvelden voor dit thema zijn:
• Het bevorderen van voldoende lichaamsbeweging (en tegelijk sociaal contact)
• Meer actieve sportbeoefening door zoveel mogelijk inwoners in alle leeftijdscategorieën
• Ambities actualiseren en vastleggen in de sportnota

Sport en recreatie zijn voor de meeste Nederlanders belangrijke vormen van vrijetijdsbesteding en bovendien onmisbaar voor de lichamelijke en geestelijke vorming van jong en oud. OPZ wil daarom, met speciale aandacht voor gehandicapten- en ouderensport, de kwaliteit van sportaccommodaties in Zandvoort verhogen. Omdat zij langer vitaal blijven is er een groeiende groep oudere recreanten en dat stelt nieuwe eisen aan het voorzieningenniveau. Daarom moeten voorzieningen voor ouderenrecreatie, -educatie en -ontspanning worden uitgebreid en ontwikkeld. Wij denken aan (vrijwilligers) projecten “door en voor” ouderen. De sportraad zou naar onze mening door uitbreiding van bevoegdheden, effectiever dienen op te treden. Althans, daar is OPZ voorstander van.

Bereikbaarheid
Onze aandachtsvelden voor dit thema zijn:
• Landelijke, provinciale en regionale afstemming ten behoeve van optimaal netwerkbeheer en dus
verbeterde doorstroming en wel met name voor het Oost-West verkeer
• Het creëren van een vervoersketen van voordeur naar strand
• Het waarborgen en verbeteren van de verkeersveiligheid
• Het realiseren van een adequate parkeerinfrastructuur voor inwoners, toeristen en bedrijven

Verkeer
OPZ focust op de adequate inrichting van een ring van gebiedsontsluitingswegen. Verbetering van de bereikbaarheid van het centrum vanuit Nieuw Noord is, met name voor ouderen, dringend gewenst. Daarom is OPZ vóór een uitbreiding van het openbaar vervoer van en naar Nieuwe Noord. Dat wil zeggen indringend overleggen met de provincie Noord-Holland en het openbaar vervoerbedrijf.

Maatschappelijke ontwikkelingen vragen om meer mobiliteit. Families wonen tegenwoordig verder uiteen, voorzieningen en uitgaanscentra worden op grotere afstand geconcentreerd. Om die reden is mobiliteit niet alleen een maatschappelijke noodzaak, maar ook de tegenhanger van eenzaamheid en isolement. Daarom moeten ouderen mobieler kunnen zijn dan vroeger. Daarom is OPZ voor meer en betaalbaar (openbaar) vervoer, met name voor ouderen en gehandicapten.
Verkeer in en naar Zandvoort is vaak intensief. Ouderen en jongeren in het verkeer zijn kwetsbaar. De verkeersveiligheid kan worden bevorderd door snelheidsmatigende inrichting van wegen die niet tot de ring van gebiedsontsluitingswegen behoren. En ook door de veiligheid voor voetgangers en fietsers te verbeteren. Bijvoorbeeld met goed begaanbare trottoirs. Dat is met name voor minder validen en gehandicapten van belang. Onder een snelheidsmatigende inrichting verstaat OPZ geen ”hobbels” en ”bobbels” maar horizontale / visuele belemmeringen zoals wegasverspringing e.d. De noodzakelijke toegankelijkheid van wijken voor politie, ambulance en brandweer staan verticale belemmeringen onzes inziens niet toe.

Parkeren
In de Structuurvisie 2025 van de gemeente Zandvoort, genaamd Parel aan Zee+ is het toekomstperspectief voor Zandvoort neergelegd. Enerzijds op korte termijn tot 2025 en anderzijds op lange termijn tot 2040. Zandvoort wordt neergezet als een mooie, groene, gastvrije badplaats, die drijft op toerisme en recreatie als economische motor.

De gastvrije uitstraling van badplaats Zandvoort hoort in alle facetten te zijn of worden doorgevoerd. Van binnenkomst tot vertrek. Bij langdurig verblijf en kort bezoek. Op het strand en in het dorp. Voor bewoners, ondernemers en gasten. Bij gebruik van trein, auto, fiets, of welk vervoermiddel dan ook.

Ook het parkeerbeleid dient te beantwoorden aan deze gastvrije uitstraling. Het OPZ ziet grote problemen opduiken bij het huidige parkeerbeleid van Zandvoort. Ook het parkeerbeleid dient gastvrij te zijn en dat is het niet. Niet voor bewoners en ondernemers, maar zeker niet voor onze gasten. Dat is een belemmering die niet hoort bij een gastvrije badplaats en niet past bij de kaders van de Structuurvisie.

OPZ staat het volgende parkeerbeleid voor. Waar nodig en mogelijk mikken op een regime met parkeermeters. Onze (buitenlandse) gasten kennen en begrijpen een parkeermetersysteem, maar kennen en begrijpen niet een bewonersregime. Zeker niet in een gastvrije badplaats, die voornamelijk bestaat van recreatie en toerisme.
Waar nodig. Alleen een parkeerregime instellen indien dit strikt noodzakelijk is. Per wijk/buurt afwegen of een regime echt nodig is, de conclusie in het plan verwerken en de conclusie middels inspraak met bewoners en ondernemers afstemmen alvorens de gevolgen daarvan in te voeren.
Waar mogelijk. Niet overal is het verstandig om parkeermeters te plaatsen. Bijvoorbeeld in de nauwe straatjes van het oude dorp (Noord-, Oost- en Zuidbuurt) zou het niet verstandig zijn om parkeermeters te plaatsen en daarmee gasten te lokken. Parkeren in een dergelijk woongebied moet voorbehouden zijn aan de bewoners zelf. Dus op dergelijke locaties is een bewonersregime te verkiezen.

Overigens dient in een dergelijk gebied de bebording aangepast te worden. Borden bedoeld voor bewonersparkeren dienen uitgevoerd te worden in vier talen. Frans, Duits, Engels en Nederlands, dan wel met duidelijke pictogrammen.

De te hoge parkeertarieven terugbrengen tot aanvaardbare proporties, die passen bij een gastvrij Zandvoort. Hierbij de invloed van de prijselasticiteit van parkeertarieven in aanmerking nemen, alsmede de tarieven die in andere kustplaatsen worden toegepast. Oftewel, lagere prijzen hebben een grotere aantrekkingskracht en dat kan per saldo meer inkomsten opleveren. Met een ontheffing (vergunning in diverse categorieën) kunnen ondernemers en bewoners worden gefaciliteerd. Zowel bij een bewonersregime als bij een regime gebaseerd op parkeermeters.

De detailhandel in het dorp heeft het bijzonder moeilijk, vooral vanwege de hoge precariorechten en andere veel geld kostende voorzieningen. Daarbij komt nog, dat parkeren duur is voor onze inwoners en gasten, zo er al dichtbij een plaats te vinden is. De strandpaviljoens draaien goed en niet in de laatste plaats door de lage pachtsom, die niet in verhouding staat tot hetgeen de ondernemers in het centrum moeten betalen. Iets extra’s voor de winkeliers in het dorp zou volgens OPZ op zijn plaats zijn. Te denken valt aan meer parkeerplaatsen tegen gastvrije prijzen.
De betaaltijd van het parkeren loopt nu, behalve op de Noord Boulevard, van 10:00 tot 20:00 uur. Het zou een stimulans voor de nering van onze ondernemers betekenen om de betaaltijd om 18:00 uur te beëindigen. Het beoogde effect laat zich raden. Onze inwoners en gasten uit de regio worden uitgenodigd om in Zandvoort te komen eten. Andere stimulans: In de wintermaanden weer gratis parkeren invoeren, dan wel een zeer gereduceerd tarief in geheel Zandvoort hanteren. Niet alleen ten behoeve van de strandpachters, maar van alle ondernemers van Zandvoort.

Economisch beleid
Onze aandachtsvelden voor dit thema zijn:
• Het bevorderen van een gunstig ondernemersklimaat voor lokale bedrijven met als oogmerk een
attractief en divers winkelaanbod, horeca (incl. verblijfsaccommodaties en –locaties)
• Het bieden van een integrale en klantgerichte gemeentelijke dienstverlening aan het bedrijfsleven

Een gunstig ondernemersklimaat is een algemeen belang. Zo dienen ondernemers, om het even in welke branche, geprikkeld te worden om te investeren in en te blijven werken aan, de verbetering van hun ondernemingen. Door het inrichten van een speciaal bedrijvenloket is de dienstverlening aan ondernemers gestroomlijnd en de papierwinkel gesaneerd. OPZ is van mening dat ondernemend Zandvoort meer betrokken kan worden bij het tot stand komen van toeristisch en economisch beleid. Onze ondernemers zijn de motor van de economie en zij weten als geen ander waar verbeteringen nodig zijn.

Het zo mogelijk versimpelen van regels is voor de komende periode een belangrijk uitgangspunt. Het verkorten van doorlooptijden bij het verlenen van vergunningen moet onder de loep worden genomen. Snellere besluitvorming is zowel in het belang van ondernemers als de gemeente. Daar is naar onze mening nog veel winst te boeken.

En dan is er de recent gepubliceerde MKB-ranglijst 2013. Onze gemeente is nota bene van plaats 7 naar plaats 51 geduikeld. Van 53 gemeenten in Noord-Holland, dus op twee na de laagste plaats. Dit onderzoek richt zich op vier pijlers: de tevredenheid van de ondernemers, het imago van de gemeente, de gemeentelijke communicatie en het gemeentelijke beleid en ten slotte de beoordeling van de ondernemers op de prijs/kwaliteitsverhouding van de gemeentelijke lasten. Het is zorgelijk te constateren, dat onze eigen ondernemers en die uit de regio, het gemeentelijke klimaat van Zandvoort zo negatief beoordelen.

Aansprakelijk voor het gevoerde beleid zijn de ambtelijke organisatie en het huidige College van B&W. Onze fractie wil en zal zich zeker inzetten voor het verbeteren van het gemeentelijke klimaat voor ondernemers.

Marketing en promotie
Onze aandachtsvelden voor dit thema zijn:
• Het professionaliseren van toeristische promotie en marketing
• Het stimuleren van toeristische activiteiten en evenementen
• Sterke troeven als flora, fauna, zee en duinen en de gunstige ligging –grootstedelijk vertier en veel sport en cultuur in directe nabijheid– in de sfeer van public relations optimaal benutten
• Het behalen en behouden van de Quality Coast Vlag en de Blauwe Vlag
• Het handhaven van één loket voor de toerist en meer digitale informatiepunten inrichten
• Informatie via diverse (social) media

De verblijfstoeristen die naar Zandvoort komen voor strand, zee en duinen dienen er uitdrukkelijk op te worden gewezen, dat de badplaats behalve een erg aantrekkelijke dorpskern met tal van horecagelegenheden, in haar achtertuin ook prachtige slechtweervoorzieningen heeft. Namelijk de steden Haarlem, Leiden en Amsterdam, waarvan het centrum per trein met een halfuurtje is te bereiken.

Ondernemersfonds
Dit is een fonds vóór en dóór ondernemers. Het fonds kan mede worden gevoed uit een reclamebelasting, OZB niet-woningen of met behulp van de nieuwe Experimentenwet Bedrijven Investerings Zones (BIZ). Met de extra inspanningen, die vanuit het ondernemersfonds kunnen worden ontplooid, kan ten opzichte van andere winkel- en stadscentra de aantrekkelijkheid van de gemeente positief worden beïnvloed. OPZ is van mening dat ondernemersorganisatie(s) in goed overleg met de gemeente kunnen komen tot een vestigingsklimaat, dat tot een betere uitstraling en grotere diversiteit van het winkelbestand in Zandvoort leidt.

Recreatie en toerisme
Het starten, vernieuwen en uitbreiden van verblijfsaccommodaties stimuleren en inzetten op het versterken van het jaarrondverblijfstoerisme, door o.a. het ondersteunen en aantrekken van seizoensverlengende evenementen. In samenwerking met de Provincie, VVV Zandvoort en het bedrijfsleven, de positionering van Zandvoort aan Zee bepalen en verder uitwerken. Tevens de kansen benutten, die onze deelname aan de Metropool Regio Amsterdam (MRA) oplevert. Binnen het MRA-project ‘Amsterdam Bezoeken, Holland Zien’ onze rol als badplaats van de regio nog beter benutten.

De regering is van plan een windmolenpark binnen 6 km van de Zandvoortse kust te plaatsen. De schade voor het toerisme is voorspelbaar en niet te onderschatten. OPZ is hier absoluut op tegen en zal samen met andere partijen, zich hiertegen met hand en tand tegen verzetten.

Recreatieve voorzieningen
Onze aandachtsvelden voor dit thema zijn:
• Een goede kwaliteit van strand en omgeving stimuleren
• Het stimuleren van fiets- en wandelrecreatie
• Het creëren en behouden van jaarrond activiteiten
• Het behouden van een casino
• De verbinding tussen Circuit en Centrum versterken
• Het realiseren van meer attracties voor kinderen
• De ontplooiing van watersport sterk stimuleren

Aflopende erfpacht
OPZ is vóór het vroegtijdig sluiten van overeenkomsten. Dat lang uitstellen acht OPZ niet in het belang van bewoners die daarmee te maken hebben. Onzekerheid daarover maakt woningen immers moeilijk(er) verkoopbaar en ook de waarde wordt daar negatief door beïnvloed. OPZ vindt dat ongewenst en zal ernaar streven dat dergelijke overeenkomsten ook vroegtijdig kunnen worden gesloten.

Circuit
OPZ is voorstander van de uitbreiding van het aantal zogenoemde UBO-dagen voor het circuit van Zandvoort. Dit zijn dagen waarop race evenementen mogen plaatsvinden waarbij veel geluid wordt geproduceerd. Maar wij willen voorkomen, dat er ook buiten de toegestane racedagen langdurig lawaai wordt gemaakt. Ook hier zijn wij voor een goede balans tussen bewoners- en bedrijfsbelangen.

Algemeen
Zandvoort is een woon- èn badplaats. Soms zijn die belangen strijdig. De belangen van inwoners en ondernemers moeten dan met elkaar in balans worden gebracht. OPZ kiest voor een evenwichtige benadering, waarbij recht wordt gedaan aan ieders positie.

Wij willen nieuwbouw op een schaal die bij ons dorp past. Daarbij komen wij op voor de belangen van zowel burgers als ondernemers. In de visie van OPZ moet de raad zich eerst uitspreken over de eisen die aan de zogenoemde (beeld)kwaliteit van toekomstige stedenbouwkundige invullingen gesteld dienen te worden. Ons uitgangspunt is: behoud van het mooie en ontwikkeling van het goede in en voor Zandvoort.

Herinrichting Gasthuisplein
De huidige inrichting voldoet niet aan de verwachtingen. Daarom is het college bij amendement opgedragen om te onderzoeken hoe het Gasthuisplein aangepast c.q. heringericht zou kunnen worden. Tot dusver heeft de raad het opgedragen onderzoek niet mogen ontvangen, maar heeft inmiddels wèl een ingreep voor een deel van het plein plaatsgevonden. Echter, zonder dat deze ingreep past in een bepaalde structuur of visie. OPZ denkt aan een totaal andere inrichting en sfeer, passend bij deze historische locatie. OPZ wil dat graag in de komende raadsperiode realiseren.

Watertoren
De watertoren is niet meer in gebruik en is in verval. Wij vinden dat dit niet mag voortduren en dat de hierin geïnteresseerde projectontwikkelaars gefaciliteerd moeten worden om deze toren te vervangen door een nieuwe toren in de vorm van de toren van vóór of na 1945. Hierbij verdient het aanbeveling om de inwoners te raadplegen. Eveneens verdient een toeristische activiteit op de bovenste etage aanbeveling.

Bestemmingsplannen
Vanaf 2014 dient gewerkt te worden aan diverse bestemmingsplannen, die dringend actualisering behoeven. Te denken valt aan bestemmingsplannen voor Circuit, Kostverloren, Centrum, Bedrijventerrein Noord, projectbesluit Sophiaweg, Badhuisplein en Entreegebied (station richting zee). Opgemerkt dient hierbij te worden, dat het project Middenboulevard is opgedeeld in aparte gebieden en als zodanig niet meer als integraal project bestaat. De deelgebieden zullen los van elkaar worden ontwikkeld. OPZ wil enerzijds zorgen, dat een en ander voortvarend wordt aangepakt met bouwobjecten die bij het dorpskarakter passen en anderzijds, dat ook hierbij ieders belangen zo zorgvuldig mogelijk worden afgewogen.

Stedelijke vernieuwing
Onze aandachtsvelden voor dit thema zijn:
• De ruimtelijke inrichting laten voldoen aan de structuurvisie en vastgestelde beleidsnota’s
• De ontwikkelingen genoemd in de structuurvisie en vastgestelde beleidsnota’s mogelijk maken
• Zorgen dat de grondexploitaties van ruimtelijke projecten minimaal sluitend zijn

Project Louis Davids Carré (LDC)
In 2010 is het eerste deel van het LDC-project gerealiseerd, namelijk de Brede School en de ondergrondse parkeergarage. De benaming voor dit deel van het project is ‘Blauwe Tram’. Over de dit project is veel te zeggen. Ten eerste komt het externe beeld van het gebouw niet overeen met de oorspronkelijke schetsen van de ‘Huiskamer van Zandvoort’, die de raad heeft goedgekeurd. Ten tweede is het interne beeld strak en niet sfeervol. Nu is dat minder erg in schoollokalen, maar wèl in dat gedeelte van het gebouw, dat is bestemd voor de vervanging van de (verenigings)activiteiten, die plaatsvonden in het vroegere Gemeenschapshuis. Ten derde voldoen de ruimten bestemd voor de activiteiten van het Gemeenschapshuis niet aan de door verengingen gestelde eisen. Ten vierde staan de huurprijzen voor verenigingen niet in verhouding met de vroegere huurprijzen in het

Gemeenschapshuis.
Bij elkaar genomen nogal wat bezwaren en gemiste kansen. Wij vinden, dat zo spoedig mogelijk onderzocht dient te worden of de faciliteiten en huurprijzen van de Blauwe Tram zodanig aangepast kunnen worden, dat de verenigingen daar alsnog gebruik van kunnen/willen maken, of dat hetgeen mislukt is gelaten wordt voor wat het is en elders, bijvoorbeeld in Theater De Krocht, betere alternatieven geboden kunnen worden. Het tweede deel van het project nadert zijn voltooiing en de bouw van het derde deel zal binnenkort beginnen. Het derde deel zal zeker een betere uitstraling hebben, dat heeft de raad zeker gesteld.

Ontwikkeling bedrijventerrein Nieuw Noord
De huidige bedrijventerreinen in Zandvoort zijn gesitueerd in de woonwijk “Nieuw-Noord”. Zij worden begrensd door woonbebouwing en natuurgebied (duinen). Deze situering brengt met zich mee, dat slechts bedrijven kunnen worden toegelaten, die behoud van de kwaliteit van woon- en leefomgeving waarborgen.

Momenteel zijn er in hoofdzaak twee in (sterk verouderde) bestemmingsplannen vastgelegde typen bedrijventerreinen. Te weten terreinen waar vestiging van hinder veroorzakende bedrijven zonder meer verboden is [en de toelaatbare bedrijven na verkregen vrijstelling (ontheffing) een dienstwoning mogen bouwen] en terreinen voor bedrijven, die zodanig hinder veroorzaken, dat zij op enige afstand van de woonbebouwing moeten blijven [en de bouw van dienstwoningen niet is toegestaan].
Op het eerstgenoemde type bedrijventerrein dient volgens OPZ ook het nieuwe bestemmingsplan het toelaten van hinderlijke bedrijven te weren. De aanwezigheid van de bestaande dienstwoningen moet uiteraard worden gerespecteerd. Aangezien hier slechts niet-hinderlijke bedrijven zijn toegestaan kunnen de mogelijkheden om dienstwoningen toe te staan worden verruimd of zonder ontheffing worden toegestaan. Dit geeft namelijk minder regeldruk voor de ondernemers en voor de gemeente. Gevolg hiervan is, dat de sociale controle op ongewenste bedrijfsvestigingen wordt bevorderd en dat het stedenbouwkundig en architectonische aanzien van het bedrijfscomplex wordt verbeterd. Overigens wordt dit feit als aandachtspunt benoemd in het onderzoek van de Kamer van Koophandel over het bedrijventerrein van Zandvoort in februari 2012).

Op het in de tweede plaats genoemde type bedrijventerrein (bijv. Max Planckstraat) zijn in afwijking van het nu nog geldende bestemmingsplan, vele dienstwoningen gebouwd. In feite heeft de praktijk gedurende vele jaren en het achterwege laten van sancties door de gemeente aangetoond, dat ambachtelijke bedrijvigheid en wonen probleemloos samengaan. Daarom moet serieus worden nagegaan of de bestaande situatie met bedrijven en woningen in het nieuwe bestemmingsplan kan worden gelegaliseerd.

Op de nieuwe bedrijfsterreinen (voorheen rioolwaterzuiveringterrein) dienen niet-hinderlijke bedrijven een buffer te vormen met de nabij gelegen woonomgeving. Enige hinder veroorzakende bedrijven dienen op zo groot mogelijke afstand van de woonbebouwing te blijven. Dus deze hinderlijke bedrijven dienen geplaatst te worden tegen de spoorbaan aan. In elk geval dienen in genoemde buffer dienstwoningen te worden toegestaan en wel om hetzelfde principe als eerder beschreven. Voorts lijkt het ons raadzaam de wetgeving “plattelandswoningen”te implementeren in het nieuwe bestemmingsplan. In dat geval kunnen de bewoners van de dienstwoningen zich namelijk niet beroepen op overlast, want die accepteren dat er op het bedrijventerrein enige hinder kan zijn.

Gemeentelijke dienstverlening
Aandachtsvelden voor dit thema zijn:
• Een sterk gemeentebestuur
• Een efficiënte en effectieve bestuurlijke en ambtelijke organisatie
• Integriteit en voorbeeldgedrag
• Een klantgerichte en oplossingsgerichte benadering
• Het bieden van mogelijkheden aan inwoners voor beïnvloeding, participatie en inspraak
• Periodiek contact/overleg hebben met elke kern in de gemeente met een actieve belangenorganisatie

Een energiek en daadkrachtig gemeentebestuur is een eerste vereiste voor goed bestuur. Terugziend op deze raadsperiode vinden wij dat het beter en vooral daadkrachtiger kan. Echter hiervoor is, afgezien van de kwaliteit van de mensen in raad en college, ook de kiezer verantwoordelijk. De partijen stellen immers hun kandidaten voor de gemeenteraad, maar de kiezer bepaalt welke partijen en met hoeveel zetels zij er al dan niet komen. De gemeenteraad van Zandvoort kent 17 zetels en vanaf 2010 maar liefst 8 politieke partijen. Er is nu één partij met 5 zetels (VVD), één partij met 3 zetels (OPZ), drie partijen met 2 zetels (CDA, GBZ en PvdA) en drie partijen met 1 zetel (D66, Groen Links en Sociaal Zandvoort). Dus 5 landelijke partijen en 3 lokale partijen. Gaat u maar na hoe dat werkt, oftewel de verdeeldheid is groot en de besluitvaardigheid is klein.

U, als kiezer, speelt daarin een cruciale rol, want alleen de kiezer kan bepalen hoe de rolverdeling voor 2014 – 2018 er uit gaat zien. U bent op 19 maart 2014 aan zet om te bepalen hoe en met wie u de komende raadsperiode ons dorp bestuurd wilt hebben. Met wie lijkt ons dan zeer belangrijk. Wilt u weer een grote verdeeldheid, of wilt u meer daadkracht? Het lijkt ons van belang, dat u vooral kijkt op welke wijze en met welk resultaat raadsleden (en daarmee partijen) hebben gefunctioneerd in de afgelopen periode. Ongeacht de partij en ongeacht of dat een landelijke of lokale partij is. De mens erachter is cruciaal. Voor u en dus voor het belang van Zandvoort.

De nieuwe gemeenteraad komt vanwege de aangekondigde verdere bezuinigingen en nieuwe gemeentelijke taken met minder budget, voor moeilijke beslissingen te staan. Dan is een sterke gemeenteraad met sterke fracties nodig. OPZ heeft bewezen in lastige kwesties of bij problemen van burgers en ondernemers oplossingen te kunnen brengen. Een door veel kiezers sterk gemaakte OPZ- fractie, is in staat een actieve en tijdige inbreng (participatie en inspraak) door belanghebbenden daadwerkelijk vorm en inhoud te geven. Veel bestuurlijke veranderingen zullen juist in de eerstvolgende jaren hun beslag krijgen. Bij het maken van keuzes heeft de gemeenteraad een beslissende stem. Winst voor de OPZ betekent winst voor u. Want met meer stemmen staat OPZ krachtiger om de in dit programma beschreven doestellingen daadwerkelijk te verwezenlijken.

Een klantgerichte en dienstverlenende instelling van de ambtelijke organisatie kan naar de mening van OPZ veel (juridische) geschillen voorkomen. Gevolg: minder gedoe en dus meer effectiviteit. Een vriendelijke en klantgerichte instelling van de ambtelijke organisatie maken een wereld van verschil. Daarom zal OPZ zich ook in de nieuwe raadsperiode inzetten voor een verdere mentaliteitsverandering, zodat problemen in goed overleg tussen burgers en gemeente worden opgelost en confrontaties waar mogelijk worden voorkomen.

OPZ wil komen tot een effectiever, efficiënter bestuur. Bij het inzetten van capaciteit dient de keuze om het uit te voeren werk zelf te doen, of door samenwerking of door uitbesteding al vroegtijdig te worden gemaakt.

Minder regels Meer service
De huidige economische omstandigheden vormen een goede aanleiding om het uitgangspunt “Minder Regels, Meer Service” in het raadsprogramma een prominente plaats te geven. Dit betekent o.a. een klantgerichte aanpak, heldere informatievoorziening, procesinnovatie en digitalisering, alsmede kortere doorlooptijden. Versimpelen van regelgeving (alleen regelen wat moet), professionalisering, adequaat toezicht, effectief handhaven en het indammen van de regelreflex vormen in onze visie evenzo vele verbeterpunten. Dat levert niet alleen voor de klant, maar ook voor de gemeente voordelen op. Een aparte portefeuille binnen het college om dienstverlening en deregulering vorm te geven en te bewaken lijkt ons aan te raden.
Intergemeentelijke samenwerking

Het grote aantal taken dat is overgeheveld van Rijk naar gemeente is de oorzaak van het feit, dat kleine gemeenten deze taken niet meer zelfstandig kunnen verrichten. Wij werden voor de keuze geplaatst om te fuseren of samenwerking te zoeken. De gemeenteraad van Zandvoort heeft er duidelijk voor gekozen zelfstandig te blijven en derhalve samenwerking met een of meer andere gemeenten te zoeken.

De gemeente Zandvoort heeft sinds 2010 gewerkt aan een visie op ambtelijke samenwerking met één of meerdere gemeenten in de regio. In onze ogen is die ambtelijke samenwerking onontbeerlijk wil de gemeente Zandvoort haar bestuurlijke autonomie houden en wil zij in staat zijn om succesvol het beheer en de ontwikkeling van de gemeente Zandvoort te kunnen voeren. Ambtelijke samenwerking met een grote gemeente geeft de mogelijkheid de kwaliteit van dienstverlening op te voeren, de waarborgen voor continuïteit van de bedrijfsvoering te verbeteren en tegelijk de efficiëntie te verhogen, zodat de lasten minder snel stijgen of zelfs dalen. Er zijn daartoe gesprekken gevoerd met de gemeente Haarlem en vanaf 2014 zal het nieuwe gemeentebestuur (raad en college) daaraan een gepast vervolg geven.

Communicatie
Onze aandachtsvelden voor dit thema zijn:
• Eenduidige en tijdige informatieverstrekking aan burgers en ondernemers
• De doelstellingen van de gemeente toelichten en zorgen voor (meer) draagvlak
• Informatieverstrekking via voor een ieder duidelijke en begrijpelijke taal

Vanzelfsprekend sluit het thema communicatie naadloos aan op de wijze waarop gemeentelijke dienstverlening wordt ingevuld. Goede communicatie is van groot belang en kan voorkomen dat als gevolg van verkeerde beeldvorming zaken escaleren. OPZ vindt dat van groot belang.

Juridische kwaliteitszorg
Onze aandachtsvelden voor dit thema zijn:
• Het bewaken van de juridische kwaliteit
• Zorgvuldig en objectief behandelen van bezwaarschriften, met inachtneming van de daarvoor geldende termijnen. Besluiten tot weigering dienen deugdelijk gemotiveerd te zijn en argumenten van burgers mogen niet botweg genegeerd worden. De kwaliteit van de bestuurlijke besluitvorming dient verbeterd te worden.
• Het terugdringen van het aantal door de commissie voor de bezwaarschriften gegrond verklaarde
bezwaren
• Het veel beter faciliteren van de commissie voor de bezwaarschriften
• Betere dossiervorming, bewaken wettelijke termijnen, besluiten adequaat heroverwegen
• Het verlenen van vergunningen binnen de wettelijke termijn doen plaatsvinden

Doordat in 2012 vacatures zijn ontstaan bij zowel de werkeenheid privaatrecht als bij de werkeenheid juridische zaken is een soort natuurlijk moment ontstaan om de juridische functie tegen het licht te houden. Dit heeft geresulteerd in een voorstel tot samenvoeging van de beide werkeenheden met als inzet een synergetisch voordeel te behalen. De Ondernemingsraad heeft hierop positief geadviseerd. Naar verwachting zal de samenvoeging, die initieel wellicht wat aanloopmoeilijkheden zal kennen, in 2014 haar vruchten beginnen af te werpen.

Openbare orde en veiligheid
Onze aandachtsvelden voor dit thema zijn:
• Het bevorderen en bewaken van een veilige woon- en leefomgeving
• Het bevorderen en bewaken van een plezierig en veilig uitgaanscentrum

Voor de gemeente Zandvoort zijn, gebaseerd op het Jaarplan politie Kennemer Kust 2012, lokale prioriteiten voor 2013 geformuleerd. Ook zijn prestatie-indicatoren geformuleerd o.a. op basis van dit Jaarplan en de jaarlijkse cijferoverzichten van misdrijven en incidenten van de politie. Het streefcijfer voor daling incidenten jeugdoverlast is de gemeentelijke streefnorm en staat niet in het Jaarplan van de politie. OPZ wil de prioriteiten voor onze gemeente nog beter afstemmen op de behoefte.
Jeugdoverlast

In 2013 is door Pluspunt een jongerenwerker aangesteld. De eerste opdracht aan deze jongerenwerker is om, in overleg met de jeugd en andere partijen, te onderzoeken of een geschikte ontmoetingsplek voor de jeugd kan worden gecreëerd. Hierdoor kan een alternatief worden aangeboden voor het gebruik van enkele ‘hangplekken’ en bekende ‘hotspots’ waar de jeugd samen komt en waar overlast wordt ervaren door bewoners. De overlast gaat bijvoorbeeld gepaard met baldadigheid, het achterlaten van vuilnis en vernielingen. In 2014 zal onder andere in een eerder stadium worden geverbaliseerd door de politie en de gemeentelijke handhavers. In 2013 zijn op diverse ‘hangplekken’ borden geplaatst met een verbod op samenscholing en overlast. OPZ wil zich inzetten voor het vinden of creëren van geschikte ‘jeugdhonken’.

Horeca
De horecagelegenheden zijn een belangrijk visitekaartje voor de gemeente Zandvoort. Uit de Veiligheids-monitor is gebleken dat relatief veel last wordt ervaren van dronken mensen op straat en dat het centrum-gebied als relatief onveilig wordt ervaren. Om deze redenen wordt de overlast vanuit de horeca opnieuw onder de aandacht gebracht. Met de Koninklijke Horeca Nederland, afdeling Zandvoort, de horecaondernemers, de politie en de gemeente is periodiek overleg. Wanneer iemand zich ernstig misdraagt in een horeca-etablissement kan de horecaondernemer hem of haar de toegang ontzeggen. De afspraak is dat er dan ook een collectieve horecaontzegging wordt opgelegd. In ernstige gevallen kan de burgemeester daar bovenop een gebiedsontzegging toepassen. Naar onze mening een adequaat beleid.

Geweld
Uit de Veiligheidsmonitor blijkt tevens dat er in Zandvoort (in vergelijking met andere gemeentes) een relatief grote kans bestaat om slachtoffer te worden van mishandeling. De impact van een mishandeling ofwel geweld is op zowel de samenleving, als het slachtoffer, groot te noemen. Om deze reden krijgt ook mishandeling prioriteit. De gemeente heeft een aanpak ‘overvallen’ ontwikkeld en geïmplementeerd, gebaseerd op de nieuwe richtlijnen van het ministerie van Veiligheid en Justitie. Met ondernemers en andere partners wordt in vrijwel alle winkelgebieden in onze regio het Keurmerk Veilig Ondernemen toegepast.

Buurtbemiddeling
Ter bevordering van de leefbaarheid wordt bij verstoorde burenrelaties sinds 2009 succesvol gebruik gemaakt van Buurtbemiddeling door speciaal daarvoor opgeleide vrijwilligers. Het project wordt geleid door Stichting Meerwaarde, in samenwerking met de gemeente, woningcorporatie De Key en de politie. Het voordeel is dat bewoners hun problemen niet langer bij de gemeente, politie, justitie of verhuurder neerleggen, maar er onder begeleiding proberen samen uit te komen. Hierdoor wordt voorkomen dat veel ‘dure’ tijd van politie en gemeente wordt besteed aan herhaalde klachten en meldingen van dezelfde mensen, terwijl dit met een of twee gesprekken van buurtbemiddeling al kan worden opgelost. OPZ wil dit beleid graag ondersteunen en voortzetten.

Regionale brandweer
Onze aandachtsvelden voor dit thema zijn:
• Alle voor een brandveiligheidkeurmerk in aanmerking komende gebouwen dienen brandveilig te zijn
• Adequate hulpverlening door de brandweer

Personeel en materieel zijn van de gemeente overgegaan naar de Veiligheidsregio Kennemerland (VRK). Hiermee is de ontvlechting van de lokale brandweerkorpsen een feit. Het wordt nu zaak om de samenwerking tussen gemeente en de VRK verder te optimaliseren en de beoogde efficiencywinst te realiseren. OPZ zal de resultaten oplettend blijven volgen en waar nodig de Zandvoortse belangen veilig stellen.

Repressief regionaal dekkingsplan en redvoertuig Zandvoort
Het Repressief Regionaal Dekkingsplan is mede van belang voor de wijze waarop in Zandvoort, en uiteraard in de regio, naar veiligheid wordt gekeken en hoe dat in de toekomst mogelijk op andere wijze kan worden georganiseerd. Bij het dekkingsplan zijn door de VRK verbetervoorstellen aangeleverd voor het verkorten van de Meldkamertijd en Interregionale samenwerking. Het redvoertuig in Zandvoort zal in ieder geval nog tot 1 januari 2016 in Zandvoort blijven. OPZ heeft nadrukkelijk de wens uitgesproken het redvoertuig in Zandvoort te willen houden, met name vanwege de specifieke omstandigheden in Zandvoort. Dit zijn de excentrische ligging, slechts twee toegangswegen, het aanzienlijke aantal portiekflats, de lastige bereikbaarheid vooral tijdens evenementen en het drukke toeristische seizoen, de sterk vergrijzende bevolking en relatief grote groepen minder valide mensen en verminderd zelfredzame mensen.

Van belang in de discussie zijn volgens OPZ in ieder geval de volgende punten:
• De wijze waarop het gewenste kwaliteitsniveau op een andere manier in Zandvoort kan worden bereikt als het redvoertuig in Zandvoort verdwijnt. Met name gezien de specifieke omstandigheden die voor Zandvoort gelden.
• Het verdwijnen van het redvoertuig in Zandvoort in relatie tot de discussie over een gelijke bijdrage voor regionale brandweerzorg per inwoner voor alle gemeenten van de VRK.
• Of het betalen van een extra vergoeding als het redvoertuig permanent in Zandvoort blijft op zijn plaats is en zo ja, wat per saldo een redelijke vergoeding is als de gemeente Zandvoort het redvoertuig in Zandvoort wil houden.

Wat is de visie van OPZ op bestaande en komende bezuinigingen van het rijk?
De gevolgen van de bezuinigingen sinds 2012 beginnen zich steeds duidelijker af te tekenen. Bezuinigingen volgens de door onze partij bekritiseerde ‘kaasschaafmethode’ raken alle lagen van onze samenleving en dat is in onze beleving niet wenselijk en niet te verantwoorden. Voorzieningen waarvoor jarenlang is gestreden, worden steeds verder uitgehold en/of volledig wegbezuinigd. Zaken, die we niet zouden moeten willen. OPZ vindt dat dan ook een verwerpelijk beleid.

En of het nog niet genoeg is, werden in de begroting voor 2014 nog verder gaande bezuinigingen voorgesteld. Hier 1000 euro, daar 10.000 euro. Om bij elkaar een gat van 683 duizend euro voor 2014 te dichten. Weliswaar ontstaan veel noodzakelijke ingrepen doordat het Rijk ons kort op onze uitkeringen via het gemeentefonds, maar OPZ is van mening, dat we als gemeente een eigen verantwoordelijkheid hebben, hoe daar mee om te gaan. Indien we daarbij in aanmerking nemen, dat uit een in 2012 gehouden stresstest blijkt, dat onze gemeente 4,5 miljoen meer uitgeeft dan vergelijkbare gemeenten, dan liggen in de desbetreffende beleidsvelden de eerste mogelijkheden voor bezuiniging. Zou je denken.

Opvallend is echter, dat flinke bezuinigingen worden voorgesteld in het sociale domein, terwijl de hogere uitgaven van de stresstest in andere beleidsvelden liggen. Juist in het sociale domein worden de meest kwetsbare groeperingen uit onze samenleving getroffen. Neem als sprekend voorbeeld de Wmo-krant, editie 2013 en vergelijk die met de krant van 2008. De krant van 2008 telt maar liefst 32 pagina’s en die van 2013 slechts 8. Het fors verminderde aantal pagina’s laat duidelijk zien hoe ingrijpend de voorzieningen in vijf jaar zijn uitgekleed. De slogan voor 2008 was ‘Samen zorgen dat iedereen mee kan doen’ en die van 2013 is ‘Samen doen we het zelf’. Gemikt wordt nu op de zelfredzaamheid van mensen, die van speciale zorg of hulpverlening afhankelijk zijn. Een streven, dat volgens OPZ alleen maar is gericht op kostenbesparingen en niet op het handhaven van de kwaliteit. Naar onze mening een afkeurenswaardig streven.

Algemene uitkering/ Gemeentefonds
De gevolgen van de meicirculaire en het effect op de Voorjaarsnota zijn door de raad in 2013 vastgesteld. Deze zijn verwerkt in de meerjarenraming 2014-2017. Het regeerakkoord voorziet in grote ambities waar het gaat om decentralisatie van taken naar gemeenten. De gevolgen van decentralisatie van taken naar gemeenten zullen een groot effect op het gemeentefonds hebben, deze zijn echter nog niet bekend.

Belastingen en retributies
OPZ is van mening, dat de belastingen jaarlijks niet meer worden verhoogd dan met de inflatiecorrectie. Alleen indien specifieke zwaarwegende redenen van beleid aanwezig zijn, zoals dekking voor nieuw beleid, of grote onvoorziene tegenvallers, worden de belastingen, naast de verhoging met de inflatiecorrectie, extra verhoogd. De retributies (reinigingsheffingen, rioolheffing, begraafplaatsrechten en leges) dienen maximaal kostendekkend te zijn, dus niet hoger dan nodig is.